Tiedotteet

« Tiedotteet

Kutsu Kempower Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kempower Oyj, yhtiötiedote, yhtiökokouskutsu, 18.3.2022 klo 15:30

Kempower Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 13. huhtikuuta 2022 klo 17.00 alkaen Miltton Housessa, osoitteessa Sörnäisten rantatie 15, 00530 Helsinki. Yhtiön osakkeenomistajat tai heidän asiamiehensä voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Myös asiamiesten tulee äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Osakkeenomistajat tai heidän asiamiehensä eivät voi osallistua kokoukseen paikan päällä. Yhtiökokousta ei videoida. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C ”Ohjeita kokoukseen osallistuville”.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 8. toukokuuta 2021 voimaan tulleen väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista ja eräistä muista yhteisölaeista annetun lain 375/2021 (”Väliaikaislaki”) nojalla. Yhtiön hallitus on päättänyt ryhtyä Väliaikaislain mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Yhtiö järjestää kaikille avoimen sijoittajatilaisuuden varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen 13.4.2022 klo 18.00 alkaen. Sijoittajatilaisuudessa yhtiön johto antaa yleiskatsauksen yhtiön liiketoiminnasta ja strategiasta. Osallistujat voivat esittää kysymyksiä sijoittajatilaisuuden aikana tai ennen sijoittajatilaisuutta sähköpostitse osoitteeseen investors@kempower.com. Sijoittajatilaisuus ei ole osa varsinaista yhtiökokousta. Osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukaiset kysymykset on esitettävä etukäteen kutsun osassa C kuvatulla tavalla. Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet sijoittajatilaisuuteen ovat saatavilla osoitteessa https://investors.kempower.com/fi/hallinnointi/yhtiokokous.

Sijoittajatilaisuuteen voi osallistua fyysisesti tai verkossa. Fyysinen sijoittajatilaisuus järjestetään Miltton Housessa, osoitteessa Sörnäisten rantatie 15, 00530 Helsinki. Osallistumisesta sijoittajatilaisuuteen paikan päällä on ilmoitettava 8.4.2022 mennessä seuraavan linkin kautta:  https://www.lyyti.fi/reg/Kempower_investor_meeting_2022. Yhtiö varaa oikeuden rajoittaa fyysisen sijoittajatilaisuuden osallistujamäärää koronatilanteen ja osallistujien terveyden ja turvallisuuden niin vaatiessa. Sijoittajatilaisuutta voi seurata virtuaalisesti seuraavan osoitteen kautta: www.worksup.com/kempower. Esitysmateriaalit ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla https://investors.kempower.com/ viimeistään 13.4.2022.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat                                                                                                                

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1                                 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Antti Kemppi avaa yhtiökokouksen.

2                                 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Antti Säiläkivi. Mikäli Antti Säiläkivellä ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa toisen henkilön. Puheenjohtaja voi nimetä kokoukselle sihteerin.

3                                 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii yhtiön talousjohtaja Jukka Kainulainen. Mikäli Jukka Kainulaisella ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjan tarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

4                                 Kokouksen laillisuuden toteaminen

5                                 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n ja Innovatics Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

6                                 Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 18.3.2022 julkistettava vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja konsernitilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla https://investors.kempower.com/fi/raportit-ja-esitykset, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

7                                 Tilinpäätöksen vahvistaminen

8                                 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiön jakokelpoisen vapaan oman pääoman määrä 31.12.2021 oli 94.856.978,70 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta tilikaudelta 1.1.2021–31.12.2021 vahvistettavan taseen perusteella ja että tilikauden tappio 6.217.680,50 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille.

9                                 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2021–31.12.2021

10                              Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 18.3.2022 pörssitiedotteella julkistettava palkitsemispolitiikka, joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla https://investors.kempower.com/fi/hallinnointi/palkitseminen, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

Yhtiökokous tekee päätöksen esitetyn yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan kannattamisesta. Palkitsemispolitiikkaa koskeva päätös on osakeyhtiölain 5 luvun 3 a §:n mukaisesti neuvoa-antava.

11                              Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 18.3.2022 pörssitiedotteella julkistettava palkitsemisraportti, joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla https://investors.kempower.com/fi/hallinnointi/palkitseminen katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

Yhtiökokous tekee päätöksen esitetyn yhtiön toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisestä. Palkitsemisraporttia koskeva päätös on osakeyhtiölain 5 luvun 3 b §:n mukaisesti neuvoa-antava.

12                              Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen vuosipalkkioiden olevan seuraavat:

  • Hallituksen puheenjohtaja 45.000 euroa,
  • Hallituksen varapuheenjohtaja 35.000 euroa ja
  • Hallituksen jäsenet 35.000 euroa.

 

Tämän lisäksi suoritettaisiin osallistujille erillinen kokouspalkkio määrältään 500 euroa kokousta kohden pois lukien lyhyet kokoukset ja sähköpostikokoukset.

Lisäksi palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksettaisiin lisäksi 5.000 euroa vuodessa hallituspalkkion päälle ja palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajalle 2.500 euroa vuodessa hallituspalkkion päälle.

13                              Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän.

14                              Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen

Hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että kaikki nykyiset hallituksen jäsenet, Antti Kemppi, Teresa Kemppi-Vasama, Kimmo Kemppi, Juha-Pekka Helminen, Tero Era, Eriikka Söderström ja Vesa Laisi, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa Antti Kempin jatkavan hallituksen puheenjohtajana ja Vesa Laisin valintaa uudeksi hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Kaikkien edellä mainittujen henkilöiden esittelytiedot (mukaan lukien riippumattomuusarviointi) ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla https://investors.kempower.com/fi/hallinnointi/hallitus.

15                              Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Tarkastusvaliokunnan valmisteleman ehdotuksen perusteella hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

16                              Tilintarkastajan valitseminen

Tarkastusvaliokunnan valmisteleman ehdotuksen perusteella hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Ernst & Young Oy on ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaisi KHT Toni Halonen, joka on toiminut tässä asemassa 22.10.2021 alkaen.

17                              Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla siten, että hankittava määrä on enintään 2.777.146 kappaletta. Ehdotettu määrä vastaa kokouskutsun päivänä noin viittä (5) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeita voidaan hankkia julkisen kaupankäynnin kautta osakkeiden hankintahetken markkinahintaan, joka muodostuu Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään yhtiön osakkeiden hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Tällöin osakkeiden hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yhtiön liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista. Omien osakkeiden hankinta alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti. Valtuutus korvaa yhtiön aikaisemmat omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset.

18                              Kokouksen päättäminen


B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla https://investors.kempower.com/fi/hallinnointi/yhtiokokous. Kempower Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä palkitsemispolitiikka ja palkitsemisraportti ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 23.3.2022. Vuosikertomuksesta lähetetään pyydettäessä jäljennös osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään keskiviikkona 27.4.2022.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti. Myös asiamiesten tulee äänestää ennakkoon alla kuvatulla tavalla. Osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi osallistua yhtiökokoukseen kokouspaikalla. Yhtiökokousta ei videoida.

1                                 Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 1.4.2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja tai tämän asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon jäljempänä kuvatulla tavalla sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

2                                 Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 28.3.2022 klo 10.00, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 8.4.2022 klo 10.00 mennessä, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika ja yhteystiedot. Osakkeenomistajien Kempower Oyj:lle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet ovat rekisteröitynä hänen suomalaisella arvo-osuustilillään, voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 28.3.2022 klo 10.00 ja 8.4.2022 klo 10.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a) Internetsivujen kautta osoitteessa https://investors.kempower.com/fi/hallinnointi/yhtiokokous

 Sähköisessä ilmoittautumisessa ja ennakkoäänestämisessä vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) Postitse tai sähköpostin kautta

Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Kempower Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi.

Osakkeenomistajan ennakkoäänet otetaan huomioon edellyttäen, että osakkeenomistaja toimittaa asianmukaisesti täytetyn ja allekirjoitetun ennakkoäänestyslomakkeen sekä mahdolliset tarvittavat liitteet lomakkeella annettujen ohjeiden mukaisesti ennen ilmoittautumisajan ja ennakkoäänestyksen päättymistä. Asianmukaisesti täytetyn lomakkeen toimittaminen edellä esitetyn mukaisesti katsotaan sisältävän sekä ilmoittautumisen että ennakkoäänestämisen.

Äänestyksen ohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://investors.kempower.com/fi/hallinnointi/yhtiokokous. Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana numerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

3                                 Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan asiamiehen on äänestettävä ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja ennakkoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Lakimääräisen edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet -palvelua. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla https://investors.kempower.com/fi/hallinnointi/yhtiokokous viimeistään 28.3.2022 klo 10.00, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Osakkeenomistajan asiamiehen on toimitettava asianmukaisesti täytetyt ja allekirjoitetut valtuutusasiakirjat yhdessä asianmukaisesti täytetyn ja allekirjoitetun ennakkoäänestyslomakkeen kanssa lomakkeella annettujen ohjeiden mukaisesti ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestämisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Kempower Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysajan päättymistä, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä.

Pelkkien valtuutusasiakirjojen toimittaminen yhtiölle tai Innovatics Oy:lle ei johda siihen, että osakkeenomistajan ennakkoäänet otetaan huomioon. Osakkeenomistajan ilmoittautumisen ja ennakkoäänien onnistunut kirjaaminen edellyttää tämän lisäksi, että asiamies ilmoittaa osakkeenomistajan ja äänestää ennakkoon hänen puolestaan tässä kutsussa kuvatuin tavoin.

4                                 Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 1.4.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 8.4.2022 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä ja huolehtia ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta.

Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla https://investors.kempower.com/fi/hallinnointi/yhtiokokous.

5                                 Vastaehdotusten tekeminen päätösehdotuksiin sekä kysymysten lähettäminen ennakkoon

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen agm@innovatics.fi viimeistään 24.3.2022 klo 16.00 mennessä. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla https://investors.kempower.com/fi/hallinnointi/yhtiokokous viimeistään 28.3.2022 klo 10.00 mennessä.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 30.3.2022 klo 16.00 asti sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla https://investors.kempower.com/fi/hallinnointi/yhtiokokous viimeistään 4.4.2022 klo 16.00 mennessä. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

6                                 Muut ohjeet ja tiedot

Kempower Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 18.3.2022 yhteensä 55.542.920 osaketta, jotka edustavat yhtä montaa ääntä. Yhtiöllä ei ole kokouskutsun päivänä hallussaan omia osakkeita.

Lahdessa 18.3.2022

KEMPOWER OYJ                                      

HALLITUS

Liitteet