Kempower sijoituksena

Miksi sijoittaa Kempoweriin?

Erinomainen yhdistelmä kokemusta, innovaatiokykyä ja korkealaatuista teknologiaa.

Liikevaihtomme keskimääräinen vuotuinen kasvu oli 1 191 prosenttia vuosina 2018–2020. Liikevaihtomme kasvua on ohjannut teknologisesti edistynyt tuotevalikoimamme ja sähköajoneuvojen DC-pikalataukseen tarkoitettujen ratkaisujemme kysynnän kasvu. Vuoteen 2030 mennessä DC-pikalatauslaitteiden markkinoiden odotetaan kasvavan Euroopassa 17 prosentin ja Yhdysvalloissa 27 prosentin keskimääräisellä vuotuisella kasvuvauhdilla yhteensä noin 4 000 miljoonaan euroon1.

1 Lähteet: BCG Stock Model: Why Electric Cars Can’t Come Fast Enough, Huhtikuu 2021; IHS Markit EV Charging Infrastructure Report and Forecast, Heinäkuu 2021.

Olemme ulkoistaneet merkittävän osan DC-pikalatauslaitteissa käytettävien osien valmistuksesta ulkopuolisille toimittajille, minkä ansiosta pystymme keskittymään loppukokoonpanoprosessiin, jossa tuotannon keskeinen osaaminen ja kilpailuedut tulevat esiin. Odotamme, että myynnin kasvaessa materiaalien yksikkökustannukset laskevat määräalennusten ansiosta. Lisäksi uskomme, että tuotteidemme modulaarisuus ja pilvipohjainen, keinoälyä hyödyntävä Kempower ChargEye™ -ohjelmistomme tukevat toimintojemme skaalautuvuutta.

Tuotteemme on kehitetty massaräätälöintiä varten, mutta ne ovat myös joustavia, koska lataustehoyksiköt voidaan sijoittaa jopa 50 metrin etäisyydelle latauspisteestä. Siirrettävät laturimme tarjoavat myös paljon joustavuutta paikoissa, joissa on vaikea saada sähköä. Lisäksi latausratkaisumme ovat yhteensopivia yleisimpien latausstandardien kanssa. Laturimme pystyvät jakamaan tehoa dynaamisesti satelliittilatauspisteiden välillä, mikä mahdollistaa latauskapasiteetin tehokkaan jakamisen latausjärjestelmän sisällä. Pikalaturimme pystyvät ohjaamaan sähköä suoraan sinne, missä sitä tarvitaan eniten. Uskomme tuotteidemme dynaamisuuden olevan merkittävä kilpailuetu.

Kempower perustettiin eriyttämällä se 1950-luvulla perustetusta Kemppi Oy -konsernista, joka on yksi johtavista hitsausratkaisujen toimittajista. Tutkimus- ja kehitystoiminnan onnistumisen osoituksena toimitimme vuonna 2006 virtalähteitä CERNille, ja Kempower palkittiin vuoden toimittajana. Tämän teknologisen perinnön tuella olemme onnistuneet luomaan innovaatiokulttuurin ja suunnitelman tulevalle tutkimus- ja kehitystoiminnallemme tavoitteenamme täyttää sähköajoneuvojen tulevat pikalataustarpeet.

Olemme allekirjoittaneet asiakaspuitesopimuksia ja/tai ostotilauksia arvostettujen kansainvälisten yhtiöiden kanssa, joiden uskomme olevan oman alansa edelläkävijöitä. Asiakaskuntaamme kuuluu muun muassa latausoperaattoreita, hyötyajoneuvojen liikennöitsijöitä sekä laite- ja ajoneuvovalmistajia (OEM). Tuotteitamme myydään myös jakeluverkostomme kautta, mikä vähentää riippuvuuttamme yksittäisistä asiakkaista tai asiakasryhmistä.

Pyrimme toimimaan liikenteen ja kuljetuksen sähköistymisen eturintamassa, sillä ratkaisumme on suunniteltu mahdollistamaan päästötön liikkuvuus. Olemme sitoutuneet Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) Agenda 2030:n kestävän kehityksen toimintaohjelmaan ja siihen kuuluviin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Kempower on sitoutunut 100 prosentin hiilineutraalisuuteen vuoteen 2035 mennessä ja 100 prosentin kierrätettävyyteen omassa toiminnassaan vuoteen 2025 mennessä.

Johtoryhmäämme kuuluu osaavia henkilöitä, joilla on kattavaa kokemusta voimakkaasti kasvavan kansainvälisen liiketoiminnan johtamisesta. Kempowerin johdolla on merkittävää kokemusta myös vaativasta sähköteknisestä teollisuudesta ja/tai omista erikoisaloistaan. Kempower panostaa henkilöstöönsä sekä rekrytoimalla lisää asiantuntijoita yhtiön kasvun tukemiseksi että kehittämällä heidän asiantuntemustaan. Henkilöstötyytyväisyys on erittäin korkealla tasolla, sillä Kempowerin suositteluindeksi (net promoter score, NPS) oli 87 prosenttia positiivinen kesäkuussa 2021 teetetyn työntekijöiden tyytyväisyyskyselyn mukaan. Henkilöstön vaihtuvuus on ollut erittäin pientä.

Kasvustrategia ja vastuullisuus

Kempower on laatinut kasvustrategian, joka perustuu uusille markkinoille laajentumisen strategiaan, jossa määritellään maantieteelliset markkinat ja asiakassegmentit, joihin Kempower keskittyy viisivuotisen vuoden 2025 loppuun saakka kestävän strategiakautensa aikana, sekä innovaatiostrategiaan, joka koostuu Kempowerin suunnitelmasta jatkaa sen tuote- ja ratkaisuvalikoiman kehittämistä. Myös vastuullisuus on keskeinen osa Kempowerin toimintaa.

Pyrimme jatkamaan laajentumista Euroopan markkinoilla lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä, ja tavoitteenamme on aloittaa toiminta Yhdysvalloissa 2023 loppuun mennessä. Keskitymme orgaaniseen kasvuun, mutta yritys- ja liiketoimintakaupat ovat myös mahdollisia. Arvioidessamme laajentumista uusille markkinoille, arvioimme niiden ominaispiirteitä ja asiakkaita. Esimerkiksi markkinoille menoa uusilla julkisen latauksen maantieteellisillä alueilla tarkastellaan erikseen kullakin maantieteellisellä markkinalla, ja markkinoiden houkuttelevuutta arvioidaan tutkimalla esimerkiksi mahdollisia markkinoilla menestyviä asiakkaita, kuinka hyvin paikalliset säädökset ja poliittiset päätökset edistävät sähköajoneuvoja sekä liikenteen sähköistymistä ja kilpailuympäristöä.

Asiakastyypistä riippuen myynti tapahtuu suoramyynnin, paikallisten myyntiyhtiöiden, avainasiakashallinnan mallin tai liikekumppaneiden kautta.

1. Nykyinen tuotevalikoima tavoitellun tulevan kasvun perustana

Pyrimme jatkamaan nykyisen tuotevalikoimansa kehittämistä ylläpitämällä tarkkaa tuotesuunnittelua ja -hallintaa massaräätälöinnin mahdollistamiseksi. Aiomme jatkaa keskittymistä tuotteiden suunnitteluun, jotka on helppo koota massaräätälöintiä varten, samalla kun se jatkaa erilaisten asiakas- ja lataustarpeiden palvelemista.

2. Tuotannon ja toiminnan kustannus- ja investointitehokkuus

Kun kasvatamme tuotantokapasiteettiamme vastaamaan tuotteidemme ennakoitua kysyntää, jatkamme useiden hankintalähteiden politiikan noudattamista ulkoistamalla osien tuotannon ulkopuolisille toimittajille. Samalla pidämme kokoonpanoprosessin kriittisimmät vaiheet yhtiössä. Lisäksi suunnittelemme jatkavamme standardoidun teknologian hyödyntämistä tuotteidemme kokoonpanossa mahdollisuuksien mukaan.

3. Tutkimus- ja kehitystoiminta ja uusien tuotteiden ja ominaisuuksien innovointi

Tavoitteenamme on luoda uusia innovaatioita uusien tuotteiden kautta ja ylläpitää taloudellista kilpailukykyä suunnittelemalla ominaisuuksia, jotka pienentävät tuotantokustannuksia. Tavoitteenamme on myös hyödyntää markkinatietoa, loppukäyttäjien palautetta ja latureiltamme kerättyä tietoa olemassa olevien tuotteiden ja palveluiden parantamiseen, sekä uusien, asiakkaiden ja kuluttajien tarpeisiin vastaavien palveluiden kehittämiseen.

Kempowerin tavoitteena on olla paras kumppani asiakkailleen päästöttömän liiketoiminnan kehittämisessä. Ratkaisumme on suunniteltu mahdollistamaan päästötön liikkuminen. Pyrimme edistämään täysin sähköistä liikennettä yhteiskunnassa, pienentämään toimintamme ja tuotteidemme suhteellista hiilijalanjälkeä vuosittain ja kasvattamaan pikalatauslaitteidemme kierrätysastetta elinkaarensa lopussa. Uskomme, että vastuullisesti valmistetuilla ja kestävillä sähköajoneuvojen latausratkaisuilla on tärkeä rooli kestävässä taloudessa. Valitessamme toimittajia arvostamme lyhyitä kuljetusmatkoja ja toiminnan vastuullisuutta. Tuotantomme sijaitsee Suomessa ja suurin osa tuotannossamme käytetyistä osista ja komponenteista hankitaan lähialueelta Suomesta.

Kestävä kehitys on keskeinen valintaperuste valitessamme toimittajia. Edellytämme kaikkien toimittajiemme täyttävän itsearviointilomakkeen, ja voimme hylätä toimittajia heidän antamien vastuullisuutta koskevien tietojen perusteella.

Taloudelliset tavoitteet ja vastuullisuussitoumukset

Kempowerin hallitus on vahvistanut yhtiölle keskipitkän ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet. Lisäksi Kempower sitoutuu kolmeen keskeiseen vastuullisuuden osa-alueeseen ja niihin liittyviin tavoitteisiin.

Taloudelliset tavoitteet

Hallitus päätti Kempowerin taloudellisista tavoitteista 19.4.2023.  

  • Kasvu: 750 miljoonan euron liikevaihto keskipitkällä aikavälillä (vuodet 2026–2028).  
  • Kannattavuus: 10–15 prosentin operatiivinen liiketulosmarginaali saavutettu keskipitkällä aikavälillä (vuodet 2026–2028) ja operatiivinen liiketulosmarginaali vähintään 15 prosenttia pitkällä aikavälillä  
  • Osingot: Ei osinkoja lyhyellä aikavälillä 


Vastuullisuussitoumukset ja pitkän aikavälin tavoitteet

1. SITOUMUStaVOITTEET
100% hiilineutraalisuus vuoteen 2035 mennessä– Suhteellisen hiilijalanjäljen pienentäminen vuosittain
– Siirtyminen toiminnassa ja valmistuksessa 100-prosenttisesti fossiilivapaaseen sähköön vuoteen 2025 mennessä
– Henkilöstön liikelentomatkustamisesta syntyneen hiilijalanjäljen kompensointi
– Vähentää kaatopaikkajätteen määrä nollaan vuoteen 2025 mennessä
2. SITOUMUStaVOITTEET
Vastuulliset tuotteet, jotka mahdollistavat 100% sähköisen liikenteen varassa toimivan yhteiskunnan– Muovipakkausten vähentäminen 50 prosenttia vuoteen 2025 mennessä verrattuna vuoden 2021 tasoon sekä siirtymään biomuoveihin ja biohajoaviin muoveihin, silloin kun se on taloudellisesti mahdollista
– Sähköajoneuvojen latureiden 99 prosentin kierrätysasteeseen niiden elinkaaren lopussa
3. SITOUMUStaVOITTEET
Paras työpaikka tulevaisuuden ammattilaisille– Työtapaturmien vähentäminen ja pitäminen nollassa
Korkean työtyytyväisyyden tason varmistaminen
– Ensiaputaitojen kouluttaminen henkilöstölle vakavien haittojen vähentämiseksi onnettomuuksien ja muiden terveydellisten hätätilanteiden sattuessa

Keskeiset tunnusluvut IFRS

Tilauskanta

Liikevaihto

Myyntikate

Operatiivinen liikevoitto

Tunnusluvut vuosineljänneksittäin

Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023
Tilauskanta  118.9 124.4 138.5 126.7 110.6
Tilauskertymä 61.7 61.4 86.3 60.9 66.7
Liikevaihto 37.8 55.8 72.5 72.6 82.8
Liikevaihdon kasvu 352% 385% 235% 122% 119%
Myyntikate 17.7 28.4 37 38.4 43.9
Myyntikatemarginaali 47.0% 50.8% 51.1% 52.9% 53.1%
Käyttökate 3.9 7.9 15.4 16 7.8
Käyttökatemarginaali 10.0% 14.2% 21.2% 22.0% 9.4%
Liiketulos (EBIT) 2.9 6.8 13.9 14.3 5.5
Liiketulosmarginaali 8.0% 12.3% 19.2% 19.7% 6.7%
Operatiivinen liiketulos  3.5 6.9 13.9 14.4 5.5
Operatiivinen liiketulosmarginaali 9.0% 12.4% 19.2% 19.8% 6.7%
Kauden tulos 2.5 5.6 11.1 11.7 5.3
Omavaraisuusaste 68.0% 62.2% 58.1% 58.3% 58.3%
Liiketoiminnan rahavirta -8.4 2.5 20.5 15.9 0.7
Investoinnit 2.2 1.6 2.4 2.8 2.9
Nettovelka -58.4 -58.6 -68.3 -81 -74.6
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 0.6 0.1 0 0 0
Osakekohtainen tulos 0.05 0.1 0.2 0.21 0.1
Osakekohtainen tulos, laimennettu 0.05 0.1 0.2 0.21 0.1
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 375 465 596 619 737

Tunnusluvut vuosittain

2020 2021 2022 2023
Tilauskanta  3.8 13.7 118.9 110.6
Tilauskertymä 7.1 37.4 208.9 275.3
Liikevaihto 3.3 27.4 103.6 283.6
Liikevaihdon kasvu 894% 741% 279% 174%
Myyntikate 1.8 12.9 48.2 147.7
Myyntikatemarginaali 54.0% 47.0% 46.5% 52.1%
Käyttökate -2.1 0.5 9.5 47.1
Käyttökatemarginaali -66.0% 2.0% 9.2% 16.6%
Liiketulos (EBIT) -2.2 -0.7 6.1 40.6
Liiketulosmarginaali -68.0% -3.0% 5.9% 14.3%
Operatiivinen liiketulos  -2.2 1 6.7 40.7
Operatiivinen liiketulosmarginaali -68.0% 4.0% 6.4% 14.3%
Kauden tulos 0.2 0.3 3.6 33.7
Omavaraisuusaste 10.0% 91.0% 67.5% 58.3%
Liiketoiminnan rahavirta -2.5 -2.6 -5.4 39.7
Investoinnit 0.5 1.6 6.2 9.6
Nettovelka 2.9 -89.3 -58.4 -74.6
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 0 1.7 0.6 0.1
Osakekohtainen tulos 0.01 0.01 0.06 0.61
Osakekohtainen tulos, laimennettu 0.01 0.01 0.06 0.61
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 38 136 375 737


Markkinoiden ja kasvun ajurit

Kempower toimii kansainvälisillä sähköajoneuvojen latausmarkkinoilla. Sähköajoneuvojen kysynnän taustalla olevien megatrendien odotetaan vauhdittavan sähköautojen latausmarkkinoiden kasvua.

Megatrendit sähköajoneuvojen kysynnän taustalla

Ajoneuvojen päästöjä koskeva sääntely on kiristymässä maailmanlaajuisesti pakottaen henkilöajoneuvojen valmistajat valmistamaan vähäpäästöisempiä ajoneuvoja perinteisiin polttomoottoriajoneuvoihin verrattuna. Käytännössä tämä on johtamassa siihen, että henkilöajoneuvojen valmistajat lisäävät sähköajoneuvojen valmistusta välttääkseen mahdollisesti merkittäviä sakkoja tai muita kielteisiä seurauksia. Lukuisten säädösten odotetaan jatkossakin tukevan sähköajoneuvojen kysynnän ja tarjonnan kasvua, ja ne voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: päästövaatimuksiin, palkitsemisohjelmiin ja polttomoottoriajoneuvojen käyttörajoituksiin.

Tulevina vuosina sähköajoneuvojen omistuksen kokonaiskustannusten odotetaan laskevan akkujen hintojen laskiessa1. Akkukennojen hintojen odotetaan laskevan 143 Yhdysvaltain dollarista kilowattitunnilta vuonna 2020 alle 100 Yhdysvaltain dollariin kilowattitunnilta vuoteen 2030 mennessä2. Yli 50 prosenttia tästä hintojen laskusta odotetaan tapahtuvan seuraavan viiden vuoden aikana, mikä kasvattaa sähköajoneuvon omistamisen ja käytön taloudellisia hyötyjä. Tämän puolestaan odotetaan nopeuttavan sähköajoneuvojen osuuden kasvua ajoneuvokannassa.

1 Lähteet: Who Will Drive Electric Cars to the Tipping Point?, June 2021.

2 Lähteet: Bloomberg: Better batteries, 2019.

Ajoneuvovalmistajat ovat ryhtyneet toimenpiteisiin vastatakseen sääntelyn kiristymiseen ja sähköajoneuvojen kysynnän kasvuun. Valmistajat ovat ilmoittaneet suunnitelmistaan tuoda henkilöajoneuvojen markkinoille lähes 400 sähköajoneuvomallia vuoteen 2025 mennessä. Vaihtoehtojen lisääntymisen odotetaan nopeuttavan sähköajoneuvojen osuuden kasvua, ja sen puolestaan lisäävän sähköajoneuvojen latausinfrastruktuurin, ja siten myös DC-pikalatauslaitteiden, kysyntää.1 Yhteensä 26 kaupunkia oli syyskuuhun 2021 mennessä allekirjoittanut C40-sopimuksen, jossa ne sitoutuvat pienentämään liikennesektorin päästöjä ja hankkimaan ainoastaan nollapäästöisiä linja-autoja vuodesta 2025 alkaen.2

1 Lähteet: IHS Markit EV Charging Infrastructure Report and Forecast, July 2021 and public announcements made by OEM decision-makers.

2 Lähteet: C40 Cities Clean Bus Declaration of Intent., July 2021 and public announcements made by OEM decision-makers.

Sähkökäyttöisten henkilö- ja hyötyajoneuvojen määrän kasvu

Edellä mainittujen megatrendien odotetaan tukevan sähkökäyttöisten henkilö- ja hyötyajoneuvojen määrän kasvua sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa, ja sähköajoneuvojen kokonaiskannan, mukaan lukien sekä henkilö- että hyötyajoneuvot, odotetaan näillä kahdella markkinalla käsittävän noin 90 miljoonaa sähköajoneuvoa vuoteen 2030 mennessä1.

Kempowerin kohdemarkkinat

Keskitymme tällä hetkellä sähköajoneuvojen DC-pikalatauslaitteiden ja suuritehoisten latauslaitteiden markkinoihin Euroopassa ja näemme myös merkittäviä mahdollisuuksia Yhdysvaltoihin laajentumisessa. Vuoteen 2030 mennessä DC-pikalatauslaitteiden markkinoiden odotetaan kasvavan Euroopassa 7 600 miljoonaan euroa ja Yhdysvalloissa 6 500 miljoonaan euroa eli yhteensä noin 14 000 miljoonaan euroon vuoden 2020 noin 638 miljoonasta eurosta.1

Euroopassa suurimman osan DC-pikalatauslaitteiden markkinoiden suhteellisesta kasvusta vuosina 2020–2030 odotetaan tulevan hyötyajoneuvojen lataamisesta, kun taas Yhdysvalloissa henkilöajoneuvojen lataamisen odotetaan vaikuttavan suhteellisesti eniten markkinoiden kasvuun.

1 Lähteet: Kempower market research, ACEA European EV Charging Infrastructure Masterplan March 2022

Nasdaq Green Equity -luokitus

Kempower on uusinut Nasdaqin Green Equity Designation -luokituksensa syyskuussa 2023. CICERO Greenin tekemän arvioinnin mukaan vuonna 2022 100 % Kempowerin liikevaihdosta ja 100 % investoinneista (CAPEX) on tummanvihreitä. CICERO Green katsoo, että Kempowerin lataustuotteet edistävät ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja ovat tärkeä osa vuoden 2050 ilmastoneutraalin talouden saavuttamisessa. 

Ensimmäisen kerran Kempower sai Nasdaqilta Green Equity Designation -luokituksen vuonna 2022.