Hallinnointi

Yhtiökokous

Yhtiökokous

Kempowerin ylin päättävä elin on varsinainen yhtiökokous. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kesäkuun loppuun mennessä, ja se käsittelee asioita, jotka yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat sen toimivaltaan, sekä sille tehtyjä esityksiä. Tarpeen vaatiessa kutsutaan koolle ylimääräinen yhtiökokous. Hallituksella on myös velvollisuus kutsua ylimääräinen yhtiökokous koolle, jos tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joiden omistusosuus on yhteensä vähintään 10 % yhtiön osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten.

Kempowerin varsinaisen yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluu muun muassa:

  • tilinpäätöksen vahvistaminen ja varojenjaosta päättäminen
  • päätökset hallituksen jäsenten lukumäärästä, valinnasta ja palkkioista
  • vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  • yhtiöjärjestyksen muutoksista päättäminen
  • osakeannit tai hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista
  • osakepääoman korottaminen tai alentaminen.

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla tai yhdessä tai useammassa hallituksen nimeämässä laajalevikkisessä päivälehdessä aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin aina viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Kokouskutsu ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle julkistetaan myös yhtiötiedotteella. Vastaavalla tavalla yhtiötiedotteella julkistetaan vähintään 10 prosenttia Yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä omistavien osakkeenomistajien ehdotus koskien hallituksen kokoonpanoa ja palkkioita sekä tilintarkastajan valintaa.

Yhtiökokouksen esityslista, päätösehdotukset ja osakeyhtiölain mukaiset kokousasiakirjat, mukaan lukien palkitsemisraportti ja palkitsemispolitiikka, mikäli sitä on määrä käsitellä pidettävässä kokouksessa, asetetaan osakkeenomistajien nähtäville Yhtiön internetsivuille vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Osakkeenomistajan on, halutessaan osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava ennakolta kokouskutsussa mainitulla tavalla ja viimeistään kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokouspäivää.

Kempower Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 8.7.2024 kello 10.00. Yhtiökokous pidetään ilman kokouspaikkaa reaaliaikaisen etäyhteyden välityksellä yhtiön yhtiöjärjestyksen 10 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 26.6.2024. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 3.7.2024 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista sekä ilmoittautumista ja osallistumista yhtiökokoukseen sekä tarvittaessa ennakkoon äänestämistä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa yhtiökokoukseen osallistuva hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia koskevan ilmoittautumisajan päättymistä.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien osalta pyydämme olemaan sähköpostitse yhteydessä osoitteeseen egm@innovatics.fi, jos osakkeenomistaja tai tämän asiamies haluaa osallistua kokoukseen etäyhteyden välityksellä.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakkoon. Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja ennakkoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet -palvelua. Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on 17.6.2024 kello 14.00 alkaen saatavilla tällä verkkosivulla. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Kempower Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen egm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen kutsussa kuvatulla tavalla.

Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistaja, jonka omistamat yhtiön osakkeet on kirjattu hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, voi äänestää ennakkoon 3.7.2024 kello 10.00 mennessä asiakohtien 6, 7 ja 8 osalta

  • sähköisesti tällä sivulla olevan ilmoittautumislinkin kautta ilmoittautumissivuilla, ja sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla ilmoittautumissivuilla,

tai

  • postitse tai sähköpostin kautta toimittamalla tällä sivulla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Kempower Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen egm@innovatics.fi. Ennakkoäänten on oltava perillä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan mennessä. Äänten toimittaminen tällä tavoin ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenee kutsussa mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana.

Tarkemmat ohjeet koskien ilmoittautumista, osallistumista ja muita asioita löytyvät kutsusta, joka on linkitetty alle.

Ilmoittautuminen ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Tietosuojaseloste
Valtakirja ja äänestysohjeet
Ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake

CV: Barbara Thierart-Perrin

Varsinainen yhtiökokous 2024

Kempower Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 27.3.2024 kello 14.00 alkaen Lahden Sibeliustalossa, kokoustilassa Puusepän Verstas osoitteessa Ankkurikatu 7, 15140 Lahti.

Materiaalit

Kutsu yhtiökokoukseen
Yhtiökokouskutsun liite 1
Tietosuojaseloste
Valtakirja ja äänestysohjeet
Ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake
Vuosikertomus 2023
Palkitsemisraportti 2023
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023

Kempower Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2024 pöytäkirja
Toimitusjohtajan katsaus (tallenne)

Ylimääräinen yhtiökokous 2023

Kempower Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin maanantaina 28. elokuuta 2023 kello 11.00.

Kutsu yhtiökokoukseen

Tietosuojaseloste
Valtakirja ja äänestysohjeet
Ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake
CV: Tuula Rytilä

Kempower Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2023

Varsinainen yhtiökokous 2023

Kempower Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 30. maaliskuuta 2023 kello 14.00 Lahden Sibeliustalossa, kokoustilassa Puusepän Verstas osoitteessa Ankkurikatu 7, 15140 Lahti.

Kutsu yhtiökokoukseen

Tietosuojaseloste
Valtakirja ja äänestysohjeet
Ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake
CV: Olli Laurén
Muut nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdottamat jäsenet

Materiaalit:
Kempower vuosikertomus 2022
Palkitsemisraportti 2022
Vastuullisuusraportti 2022
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Tallenne ja pöytäkirja:
Videotallenne: Toimitusjohtajan katsaus, Kempowerin varsinainen yhtiökokous 2023 (suomeksi)
Kempower Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja