Sijoittajasuhteet

Tiedonantoperiaatteet

Kempowerin tiedonantoperiaatteet

Hyväksytty Kempower Oyj:n hallituksen toimesta 16.8.2021

Näissä tiedonantoperiaatteissa kuvataan Kempower Oyj:n (”Kempower” tai ”Yhtiö”) keskeiset periaatteet Yhtiön arvonmuodostukseen vaikuttavien tietojen julkistamisesta Yhtiön sidosryhmille ja viestinnästä pääomamarkkinoille. Tiedonantoperiaatteet koskevat Yhtiötä ja sen tytäryhtiöitä.

Kempower noudattaa viestinnässään Suomen lainsäädäntöä, markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU No. 596/2014, ”MAR”) määräyksiä, Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) soveltuvia sääntöjä ja ohjeita sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ja Finanssivalvonnan ohjeita. Yhtiö noudattaa sen sisäisiä sääntöjä ja ohjeita ja vapaaehtoisesti myös Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Yhtiön tiedonantovelvollisuuksien täyttämisen varmistamiseksi Kempower on perustanut tiedonantoryhmän seuraamaan tietojen julkistamista ja asettamaan sitä koskevia ohjeita. Tiedonantoryhmä käsittelee julkistettavien tietojen, mukaan lukien taloudelliset ja muut säännönmukaiset ja jatkuvat tiedotteet, yleistä sisältöä, niiden oikea-aikaista julkistamista ja säädöstenmukaisuutta. Tiedonantoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja, talousjohtaja (puheenjohtaja) ja viestintäjohtaja. Tiedonantoryhmä kokoontuu neljännesvuosittain ja muutoin tarvittaessa. Ryhmän tärkeimpänä tavoitteena on varmistaa, että kaikki julkaistu tieto on sisällöltään täsmällistä, oikeaa ja olennaista, sekä varmistaa, että tiedotteet julkaistaan samanaikaisesti ja tasapuolisesti kaikille markkinaosapuolille. Tarvittaessa tiedonantoryhmä konsultoi ulkopuolista lakimiestä.

Kempowerin tavoitteena on viestiä avoimesti, aktiivisesti, oikea-aikaisesti ja yhdenmukaisesti Yhtiön toiminnasta kaikille sidosryhmilleen. Yhtiö pyrkii viestinnällä ottamaan kaikkien sidosryhmien erikoistarpeet huomioon. Viestinnän tavoitteena on lisätä luottamusta ja tunnettuutta Yhtiötä kohtaan ja siten edistää Yhtiön liiketoimintaa. Viestinnästä vastaava henkilö tekee yhteistyötä johdon ja muun organisaation kanssa.

Tärkeimmät sidosryhmät ovat asiakkaat, osakkeenomistajat, Yhtiön oma henkilöstö ja alihankkijat. Muita merkittäviä sidosryhmiä ovat analyytikot, potentiaaliset sijoittajat, viranomaiset, median edustajat, tulevat työntekijät, loppukäyttäjät ja muut yhteistyökumppanit.

Kempowerin viestinnän erityisenä tavoitteena on varmistaa, että kaikilla pääomamarkkinoiden osapuolilla on yhtäaikaisesti ja viipymättä käytössään yhdenmukainen, riittävä ja olennainen tieto Yhtiöön ja sen liiketoimintaan liittyvistä olennaisista asioista, jotka voivat vaikuttaa Kempowerin rahoitusvälineiden arvoon, ja että julkistetut tiedot antavat oikeat ja riittävät tiedot Yhtiön toiminnasta.

Yhtiö julkaisee yhtiötiedotteena ilman aiheetonta viivytystä sisäpiiritiedon sekä johdon liiketoimet ja muut tiedotettavat asiat markkinapaikan sääntöjen mukaisesti. Lisäksi Yhtiö julkistaa yhtiötiedotteena säännöllisen tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvat muut tiedot.

Lisäksi sijoittajauutisena tai lehdistötiedotteena sekä Kempowerin internetsivuilla julkaistaan uutisia, jotka eivät täytä yhtiötiedotteille asetettuja vaatimuksia, mutta Kempower arvioi, että niillä on uutisarvoa tai että ne voivat herättää yleistä mielenkiintoa sidosryhmissä. Lisäksi Yhtiö tiedottaa asiakkailleen, omalle henkilöstölleen ja yhteistyökumppaneille muista liiketoimintaan liittyvistä asioista, jotka eivät edellytä yhtiötiedotetta, mutta joilla arvioidaan olevan uutisarvoa tai joiden arvioidaan muutoin herättävän mielenkiintoa Yhtiön sidosryhmien keskuudessa.

Sijoittajasuhteista vastaa Kempowerin talousjohtaja. Viestinnästä vastaa viestintäjohtaja.

Sisäisestä viestinnästä vastaa viestintäjohtaja yhdessä johtoryhmän jäsenten kanssa. Sisäisen viestinnän koordinoinnista vastaa viestintäjohtaja. Viestintäjohtaja vastaa Kempowerin yhtiö- ja lehdistötiedotteiden valmistelusta ja julkaisemisesta. Tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvan viestinnän osalta hän toimii yhteistyössä talousjohtajan kanssa.

Kempowerin johtoryhmän jäsenet vastaavat omiin vastuualueisiinsa liittyvien tietojen oikeellisuudesta ja osallistuvat myös tarvittaessa julkaistavien tietojen valmisteluun. Hallitus vastaa lakisääteisen tiedonantovelvollisuuden toteutumisesta ja vahvistaa Yhtiön tiedonantoperiaatteet sekä vuosittaisen toimintasuunnitelman. Hallitus käsittelee ja hyväksyy tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, puolivuosikatsaukset ja osavuosikatsaukset. Hallitus hyväksyy säännöllisen tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvat raportit ja tiedotteet. Lisäksi hallitus hyväksyy merkittävät yhtiötiedotteet, kuten toimitusjohtajan nimitystiedotteen. Toimitusjohtaja, tai toissijaisesti talousjohtaja, hyväksyy sisäpiiritiedon julkistamiseen liittyvät ja muut yhtiötiedotteet.

Kempowerin toimintaa ja taloudellista kehitystä koskevien lausuntojen antamisesta vastaavat seuraavat henkilöt:

 • Toimitusjohtaja
 • Talousjohtaja
 • Viestintäjohtaja, joka ohjaa lausuntopyynnöt tarvittaessa oikealle henkilölle.
 • Toimitusjohtajan ollessa estynyt, talousjohtaja toimii hänen sijaisenaan. Talousjohtajan ollessa estynyt, toimitusjohtaja toimii hänen sijaisenaan.

Kempowerin sijoittajaviestinnän pääperiaatteet ovat avoimuus, oikea-aikaisuus, luotettavuus, läpinäkyvyys, johdonmukaisuus, ymmärrettävyys ja tasapuolisuus. Yhtiö viestii johdonmukaisesti sekä myönteisistä että kielteisistä asioista. Kempowerin tavoitteena on täsmällinen ja oikea-aikainen viestintä soveltuvien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Tiedonantovelvollisuus muodostuu säännöllisestä ja jatkuvasta tiedonantovelvollisuudesta.

Säännöllisellä tiedonantovelvollisuudella tarkoitetaan Yhtiön velvollisuutta julkaista säännöllisesti tietoa tuloksensa ja taloudellisen asemansa kehityksestä. Se sisältää puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteiden sekä, tilinpäätösten ja hallituksen toimintakertomusten julkaisemisen. Yhtiö raportoi taloudelliset lukunsa konsernitasolla.

Jatkuva tiedonantovelvollisuus puolestaan tarkoittaa tiedottamista asioista, joilla Yhtiön oman arvion mukaan voi olla huomattava vaikutus Yhtiön rahoitusvälineiden arvoon.

Yhtiö pyrkii vastaamaan osakkaiden, sijoittajien ja analyytikoiden kysymyksiin mahdollisimman täsmällisesti pohjautuen täysin yhtiön julkaisemaan tai yleisesti saatavilla olevaan tietoon.

Kempowerilla on mahdollisuus esittää tilinpäätöstiedotteessaan, vuosikertomuksessaan ja osavuosikatsauksissaan kuluvaa tilikautta koskevan arvion liikevaihdon ja/tai kannattavuuden kehityksestä sekä antaa yleistä ohjeistusta tulevaan kehitykseen vaikuttavista avaintekijöistä ja riskeistä. Kempowerin liiketoiminnan luonteesta ja tärkeimmistä herkkyystekijöistä johtuen neljännesvuosittaiset ja puolivuosittaiset vaihtelut ovat tavanomaisia.

Sisäisessä viestinnässä Kempower noudattaa samoja yhdenmukaisuus- ja oikea-aikaisuusperiaatteita kuin muussa viestinnässä noudattaen soveltuvia ohjeita ja määräyksiä. Jos säännölliseen tai jatkuvaan tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvaa julkaisematonta tietoa annetaan työntekijälle esimerkiksi työtehtävien suorittamisen yhteydessä, hänelle tulee kertoa, että sisäpiirisäännöt koskevat tällöin myös häntä. Yhtiön sisäpiiriohjeet käydään myös jokaisen uuden työntekijän kanssa läpi osana perehdytystä.

Yhtiö noudattaa sisäpiiriohjeistuksessa ja sisäpiirihallinnossa MAR:n ja sen nojalla annettujen määräysten vaatimuksia. Lisäksi Yhtiö noudattaa Yhtiön hallituksen hyväksymää sisäpiiriohjetta.

Henkilö, joka toimii Yhtiössä johtotehtävissä tai on määritelty kuuluvaksi kaupankäyntirajoitusten piiriin ei saa toteuttaa suoraan tai välillisesti liiketoimia omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun suljetun ajanjakson aikana. Suljettu ikkuna alkaa kolmekymmentä (30) päivää ennen kyseisen tilinpäätöstiedotteen, puolivuosikatsauksen tai osavuosikatsauksen julkistamista ja päättyy 24 tuntia tilinpäätöstiedotteen, puolivuosikatsauksen tai osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen.

Yhtiöllä on käytössä whistleblowing-kanava, jonka kautta Yhtiön työntekijät voivat ilmoittaa, jos on perusteltu syy epäillä, että joku Yhtiön palveluksessa oleva henkilö olisi rikkonut arvopaperimarkkinoita koskevaa lainsäädäntöä ja säännöksiä. Jos rikkomuksesta syntyy epäily tai jos rikkomus pystytään näyttämään toteen, asia viedään toimivaltaisten viranomaisten tutkittavaksi.

Sisäpiiriläisiä neuvotaan ajoittamaan kaupanteko Kempowerin osakkeilla ja muilla rahoitusvälineillä sellaiseen ajankohtaan, jolloin markkinoilla on mahdollisimman täsmällistä tietoa Yhtiön arvopaperin arvoon vaikuttavista seikoista. Sisäpiiriläisten tulee aina ennen kaupankäyntiä varmistaa, ettei heidän hallussaan ole hankekohtaista sisäpiiritietoa. Lisäksi tulee hankkia Yhtiön sisäpiirivastaavan hyväksyntä ennen kaupankäyntiä Yhtiön rahoitusvälineillä.

Kempowerin julkaisee tietoja seuraavilla tavoilla:

Yhtiötiedote

Kempower julkaisee yhtiötiedotteita muun muassa seuraavista asioista:

 • osavuosikatsaus, joka tarkastelee liiketoiminnan ja tuloksen kehitystä;
 • tilinpäätöstiedote, joka tarkastelee koko vuoden liiketoiminnan ja tuloksen kehitystä kerran vuodessa;
 • hallituksen toimintakertomus, Corporate Governance -selonteko, tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus, jotka sisältyvät vuosikertomukseen;
 • tulosvaroitus;
 • yhtiökokouskutsu ja -päätökset;
 • arvopaperimarkkinalain ja Nasdaq Helsingin sääntöjen mukaiset ilmoitukset, kuten osakeomistuksen muutokset sekä palkitsemisraportti ja palkitsemispolitiikka;
 • johdon liiketoimet;
 • strategisesti merkittävä yhteistyö- tai jakelusopimus, joka Yhtiön arvion mukaan voi vaikuttaa olennaisesti Yhtiön liiketoimintaan ja/tai osakkeiden ja muiden rahoitusvälineiden arvoon;
 • merkittävä viranomaishyväksyntä strategisesti tärkeillä markkina-alueilla;
 • merkittävä investointi kapasiteetin lisäykseen;
 • merkittävä yrityskauppa;
 • merkittävät patentit;
 • merkittävä toimintojen uudelleenjärjestely, tehostaminen tai lopettaminen;
 • muutokset hallituksessa tai merkittävät muutokset ylimmässä johdossa, sekä tilintarkastajan vaihtuminen; ja
 • muista merkittävistä tapahtumista ja hankkeista, jotka voivat merkittävästi vaikuttaa Yhtiön liiketoimintaan ja/tai osakkeiden ja muiden rahoitusvälineiden arvoon.

Kempower julkaisee taloudelliset raportit ennalta ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Kuluvan tilikauden tulevaisuudennäkymistä ja liiketoimintaan liittyvistä riskeistä Yhtiö kertoo osavuosikatsauksen, tilinpäätöstiedotteen ja toimintakertomuksen yhteydessä. Strategisista linjauksista Yhtiö kertoo verkkosivuilla sekä vuosikertomuksissa, ellei linjauksen arvioida edellyttävän yhtiötiedotteen antamista.

Vähemmän merkittävistä asioista, jotka liittyvät yksittäisten maiden viranomaishyväksyntöihin, asiakassopimuksiin tai tuotelanseerauksiin, mutta jotka eivät Yhtiön tekemän arvion mukaan vaikuta huomattavasti rahoitusvälineiden arvoon, Yhtiö ei välttämättä tee erillistä yhtiötiedotetta. Näistä tehdään yhteenveto osavuosikatsauksessa.

Tulosvaroitus

Kempower julkaisee tulosvaroituksen niin pian kuin mahdollista yhtiötiedotteella, mikäli Yhtiö voi kohtuudella arvioida, että sen tulevaisuudennäkymät ovat muuttuneet aikaisemmin julkaistusta arviosta tai siitä, mitä Yhtiön aikaisemmin julkistamien tietojen perusteella voi perustellusti päätellä ja että muutoksella olisi todennäköisesti huomattava vaikutus Kempowerin rahoitusvälineiden arvoon. Tulosvaroituksen antamista koskeva päätös perustuu Yhtiön aiemmin esittämiin tietoihin ja vallitsevaan markkinatilanteeseen sekä yhtiön omaan näkemykseen sen tulevaisuudennäkemyksistä.

Tulosvaroitus käsitellään ensin Yhtiön tiedonantoryhmässä. Tulosvaroituksen antamisesta päättää ensi sijassa hallitus. Mikäli hallitusta ei saada päätösvaltaiseksi riittävän nopeasti, tulosvaroituksen antamisesta päättää hallituksen puheenjohtaja tai Kempowerin toimitusjohtaja. Tällöin hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja pyrkivät keskustelemaan mahdollisimman monen hallituksen jäsenen kanssa ennen tulosvaroituksen julkistamista. Tulosvaroitus julkaistaan yhtiötiedotteena, ja tiedotteeseen sisällytetään myös aiemmin julkistetut tulevaisuuden näkymät. Tulosvaroitus julkaistaan viipymättä tulosvaroituspäätöksen jälkeen.

Lehdistötiedote ja sijoittajauutiset

Kempower julkaisee sijoittajauutisia ja lehdistötiedotteita uusista tuotteista ja palveluista, tai muusta mediaa ja markkinoita kiinnostavasta asiasta, joka ei vaikuta huomattavasti arvopaperin arvoon.

Aiheita ovat esimerkiksi:

 • tuotelanseeraukset ja edistysaskeleet uuden teknologian kehittämisessä;
 • tilaukset ja sopimukset, joiden arvo on merkittävä, mutta joiden kokonaisuus huomioon ottaen ei voida olettaa vaikuttavan Yhtiön
 • Yhtiön osallistuminen merkittävään tutkimus- ja/tai tuotekehitysprojektiin;
 • yhteistyösopimukset
 • alan standardikehitys; ja
 • alan teknologiakehitys.

  Asiakasviestintä

  Kempowerin asiakaskuntaan kuuluu muun muassa latausoperaattoreita, julkisen liikenteen kehittäjiä, energiayhtiöitä, teollisuusyrityksiä ja jälleenmyyjiä. Viestintätarve ja viestittävät asiat vaihtelevat kohderyhmästä toiseen. Pääasiassa Yhtiö viestii asiakkailleen uusista tuotteista, muutoksista olemassa olevissa tuotteissa, kampanjoista, markkinointitapahtumista ja muista asioista, jotka saattavat vaikuttaa asiakkaiden liiketoimintaan tai yhtiöiden väliseen suhteeseen.

  Sisäinen viestintä

  Kaikki Kempowerin yhtiötiedotteet, sijoittajauutiset, lehdistötiedotteet ja asiakastiedotteet jaetaan myös henkilökunnalle.

  Muutoksista henkilöstössä ja muista henkilöstöön liittyvistä asioista, johtoryhmässä tehdyistä päätöksistä, joita ei tarvitse sisäpiirisääntöjen mukaan luokitella luottamuksellisiksi, sekä muista Yhtiön toimintaan liittyvistä uutisista kerrotaan sisäisissä tiedotteissa.

  Muu viestintä

  Kempower julkaisee myös tarvittaessa Yhtiön omilla verkkosivuilla muita toimintaansa liittyviä uutisia kuten esimerkiksi asiakasreferenssejä, tuoteuutisia, blogeja, tietoa tulevista tapahtumista ja uusista tuotteista.

  Tiedotustilaisuudet ja muut tapaamiset

  Kempower järjestää tarvittaessa tiedotustilaisuuksia eri sidosryhmille. Myös esimiehet käyvät henkilöstön kanssa viestittäviä asioita läpi tiimikokouksissa.

  Yhtiön johto tapaa säännöllisesti sijoittajia, analyytikoita ja median edustajia eri yhteyksissä, mm. kvartaali-infot tulosjulkistuksen yhteydessä, sijoittajille suunnatuissa yleisissä tapahtumissa tai erikseen järjestettyjen yritysvierailujen yhteydessä. Näissä tilaisuuksissa Kempowerin edustajat voivat kertoa enemmän taustoja Yhtiön liiketoiminnasta. Tilaisuuksissa ei tuoda esille aiemmin julkistamattomia tietoja tai täydentäviä tietoja, joilla voi olla vaikutusta Yhtiön rahoitusvälineiden arvonmuodostukseen ja jotka voivat muodostaa sisäpiiritietoa yhdessä aiemmin julkistetun tiedon kanssa. Toimitusjohtaja ja talousjohtaja vastaavat ensisijaisesti sijoittaja- ja analyytikkosuhteista. Viestintäjohtaja vastaa mediasuhteista.

  Yhtiötä seuraavat analyytikot ja näiden arviot Yhtiöstä voidaan julkaista Yhtiön verkkosivuilla. Analyytikkojen mielipiteet, arviot tai ennusteet Yhtiön tuloksesta ovat analyytikoiden omia, eivätkä ne edusta Yhtiön tai sen johdon mielipiteitä, arvioita tai ennusteita. Yhtiö voi pyydettäessä tarkastaa analyytikon laatiman analyysin tai raportin, mutta ainoastaan tosiasioiden paikkansapitävyyden ja julkistettujen tietojen osalta. Yhtiö ei kommentoi pääomamarkkinoiden edustajien tekemiä arvioita tai ennusteita eikä ota vastuuta niistä. Yhtiö ei kommentoi Yhtiön arvonmuodostusta tai Yhtiön rahoitusvälineiden arvon kehitystä, suosi yksittäistä analyytikkoa tai jaa analyytikkojen raportteja sijoitusyhteisölle.

Kempower on keskittänyt ulkoiseen viestintään liittyvät asiat, kuten julkiset tiedotteet, sijoittajainformaation ja tuotetiedon, verkkosivuilleen kaikkien sidosryhmien saataville. Kempowerin tavoitteena on tarjota sivuillaan kattavaa ja ajantasaista tietoa yrityksestä, tuotteista, palveluista ja taloudellisesta tilanteesta, jotta eri sidosryhmät voivat muodostaa riittävän hyvän kuvan Yhtiöstä.

Euroclear tuottaa Kempowerin verkkosivuilla julkaistuja sisäpiiri-, omistaja- ja osaketietoja, ja tiedon välityksestä vastaa ulkoinen palvelun tarjoaja. Myös taloudellisten tunnuslukujen julkaisemiseen verkkosivuilla Kempower käyttää ulkopuolista palveluntarjoajaa.

Yhtiötiedotteet julkaistaan Kempowerin omilla verkkosivuilla sekä jaetaan Nasdaq Helsingin tarjoaman palvelun kautta pörssiin, kansalliseen tiedotevarastoon ja keskeisille tiedotusvälineille sekä tiedotteita erikseen tilanneille henkilöille. Yhtiön julkistamat pörssi- ja lehdistötiedotteet ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla vähintään viisi vuotta niiden julkistamisesta. Taloudelliset raportit, selvitykset hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportit ovat saatavilla vähintään kymmenen vuoden ajan niiden julkaisusta.

Muu olennainen aineisto, kuten esitykset sekä webcast- ja puhelinkonferenssien tallenteet ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla vähintään viiden vuoden ajan.

Lehdistötiedotteiden jakelu on pääasiassa sama kuin yhtiötiedotteiden, mutta sen lisäksi tiedotteet jaetaan kansainvälisiin jakelukanaviin sekä toimialan julkaisuihin. Tiedotteet julkaistaan myös Yhtiön verkkosivuilla.

Yhtiön sisäiset tiedotteet julkaistaan sekä Yhtiön intranetissä että sähköpostin välityksellä.

Kempower on lisäksi läsnä sosiaalisen median kanavissa (LinkedIn,Twitter, Youtube, Facebook, Instagram), joissa Yhtiö julkaisee kullekin kanavalle sopivaa sisältöä tämän tiedonantopolitiikan reunaehtojen mukaisesti.

Kempowerin pääkieli on englanti. Lisäksi Kempower tarjoaa tietoa yrityksestä, tuotteista ja ajankohtaisista asioista verkkosivujen kautta sekä suomeksi että tytäryhtiöiden maiden kielillä. Sijoittajille suunnatut sivut ovat saatavilla sekä suomen- että englanninkielisinä. Kempower julkaisee kaikki taloudelliset raportit ja yhtiötiedotteet suomeksi ja englanniksi.

Lehdistötiedotteet julkaistaan englanniksi ja suomeksi sekä tarvittaessa kohdennetusti eri markkinoille kunkin kohdemaan kielellä. Asiakastiedotteiden ensisijainen kieli on englanti. Tiedotteet kääntää Kempowerin viestintätiimi tai käännöstoimisto. Kempowerin sisäiset tiedotteet jaetaan englanniksi.

Kempower mahdollistaa sijoittajien tasapuolisen ja samanaikaisen mahdollisuuden tiedon saantiin tiedottamalla asioista, jotka voivat vaikuttaa huomattavasti arvopaperin arvoon, mahdollisimman nopeasti ja ilman aiheetonta viivytystä. Kempowerin sisäpiiriohjeet sisältävät Yhtiön sisäiset ohjeet sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämiseen liittyen.

Säännöllisen tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvien taloudellisten raporttien ja muiden tiedotteiden / yhtiökokousta koskevien tietojen osalta Kempower julkaisee aikataulun ennen edellisen tilikauden päättymistä. Kalenteri on luettavissa Yhtiön verkkosivuilla. Lisäksi Yhtiö julkistaa selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin toimintakertomuksen julkistamisen yhteydessä.

Kempower noudattaa niin sanottua hiljaista ajanjaksoa (silent period), joka alkaa kolmekymmentä (30) päivää ennen kyseisen tilinpäätöstiedotteen, puolivuosikatsauksen tai osavuosikatsauksen julkistamista. Tänä aikana Kempowerin johto tai muu henkilöstö ei anna Yhtiön tulevaisuuden näkymiin, tai talouden sen hetkiseen tilaan liittyviä kommentteja.

Jos jokin hiljaisen ajanjakson aikainen tapahtuma kuitenkin vaatii välitöntä julkistusta, Kempower julkistaa tiedot yhtiötiedotteena, jonka jälkeen se voi kommentoida kyseistä tapahtumaa.

Kempower pyrkii varmistamaan, ettei arvopaperin arvoon vaikuttavia tietoja vuoda julkisuuteen ennenaikaisesti. Yhtiötiedotteen tai taloudellisen raportin valmistelun aikana Yhtiö pyrkii varmistamaan, että tiedot pysyvät luottamuksellisina mm. salassapitosopimuksilla, kouluttamalla sisäpiiriläisiä ja suojaamalla tiedostoja.

Yhtiö ei kommentoi keskeneräisiä asioitaan, mahdollisia julkisuudessa liikkuvia huhuja, osakekurssin kehitystä, kilpailijoiden tai asiakkaiden toimia tai pääomamarkkinoiden laatimia ennusteita, ellei se ole välttämätöntä selvästi virheellisten tietojen oikaisemiseksi. Mikäli Kempowerin arvopaperin arvoon olennaisesti vaikuttava tieto esiintyy julkisuudessa, Yhtiön johto arvioi tilanteen ja päättää mahdollisen tarkentavan yhtiötiedotteen julkaisemisesta. Jos luottamuksellista ja olennaista tietoa on vuotanut julkisuuteen tai sisäpiiritiedon luottamuksellisuutta ei voida taata, Yhtiö julkistaa asian yhtiötiedotteena mahdollisimman pian.

Kriisiviestintää johtaa toimitusjohtaja Tomi Ristimäki, puh. +358 29 0021 900, sähköposti: tomi.ristimaki@kempower.com

Kempowerin kriisiviestintäryhmään kuuluu myös viestintäjohtaja sekä tilanteesta riippuen Kempowerin johtoryhmän jäseniä ja/tai asiantuntijoita, jotka parhaiten hallitsevat asiasisällön ja tilanteen. Yhtiö pyrkii kriisitilanteissa antamaan tietoa nopeasti ja sitä mukaa kun asiat varmistuvat kriisin vaikutuspiiriin kuuluville sekä muille Yhtiön sidosryhmille.

Johtotehtävissä toimivien henkilöiden (hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja sekä muut ylemmän tason johtajat, joilla säännöllinen pääsy sisäpiirintietoon) sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden on ilmoitettava liikkeeseenlaskijalle ja Finanssivalvonnalle kaikki heidän omaan lukuunsa tehdyt kyseisen liikkeeseenlaskijan osakkeisiin tai vieraan pääoman ehtoisiin välineisiin tai niihin liittyviin johdannaisiin tai muihin rahoitusvälineisiin liittyvät liiketoimet. Liiketoimet on ilmoitettava Kempowerille viipymättä ja viimeistään kolmen työpäivän kuluessa liiketoimen toteuttamisesta, ja Kempowerin on julkistettava ne kahden työnpäivän kuluessa tällaisen ilmoituksen vastaanottamisesta.

Toimitusjohtaja tai hänen nimeämänsä henkilö vastaa tiedonantopolitiikan valvonnasta ja tulkinnasta. Yksittäistapauksissa ja painavista syistä toimitusjohtajalla on oikeus poiketa tiedonantopolitiikasta lakien ja säännösten sallimissa rajoissa. Yhtiön hallitus päättää tiedonantopolitiikan muuttamisesta.