Hallinnointi

Hallinnointi

Kempower Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. Yhtiön kotipaikka on Lahti.

Kempowerin johtoelinten vastuut ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lakien mukaisesti. Kempowerin hallinto ja päätöksenteko perustuvat yhtiön yhtiöjärjestykseen, osakeyhtiölakiin (624/2006, muutoksineen), arvopaperimarkkinalakiin (746/2012, muutoksineen), yhtiön hallituksen vahvistamiin hallinnointiperiaatteisiin ja Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöihin ja suosituksiin sekä muihin soveltuviin säännöksiin. Kempower noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, joka on julkisesti saatavilla internet-osoitteessa www.cgfinland.fi.

Kempower antaa vuosittain selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään erillisenä kertomuksena (Corporate Governance Statement), joka on saatavilla pdf-muodossa. Selvitystä ei päivitetä tilikauden aikana. Ajantasaiset tiedot Kempowerin hallinnosta ja hallinnointijärjestelmästä löytyvät näiltä Internet-sivuilta.