Hallinnointi

Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys


1 § Yhtiön toiminimi

Yhtiön toiminimi on Kempower Oyj, englanniksi Kempower Corporation.

2 § Yhtiön kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Lahti.

3 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on joko suoraan tai tytär- tai osakkuusyhtiöidensä
välityksellä metalliteollisuuteen liittyvien koneiden, laitteiden ja
tarvikkeiden valmistus, markkinointi ja huoltotoiminta sekä kotiettä
ulkomailla, kuten myös edellä mainittujen tuotteiden sekä
niiden valmistukseen ja käyttöön tarvittavien raaka- ja
tarveaineiden, koneiden ja laitteiden maahantuonti, elektronisesti
ohjattaviin teollisuusvirtalähteisiin liittyvien laitteiden
suunnittelu, valmistus, huolto, korjaus, myynti, markkinointi ja muu
edellä kerrottuun liittyvä toiminta, moottoriajoneuvojen ja
ladattavien sähköajoneuvojen latauslaitteiden, akkujen ja muiden
varusteiden sekä näihin liittyvien ohjelmistojen suunnittelu,
valmistus, myynti, markkinointi, huolto ja muu edellä kerrottuun
liittyvä toiminta. Lisäksi yhtiö voi itse ja/tai tytär- tai
osakkuusyhtiöidensä välityksellä harjoittaa kiinteistöjen ja
arvopapereiden ostamista, myyntiä, omistamista ja hallintaa. Yhtiö
voi emoyhtiönä huolehtia konsernin organisaatiosta, rahoituksesta,
ostoista ja muista sen kaltaisista yhteisistä tehtävistä sekä
omistaa kiinteistöjä, osakkeita ja osuuksia sekä harjoittaa
arvopaperi- tai yrityskauppaa ja muuta sijoitustoimintaa.

4 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi alkaa 1.1. ja päättyy 31.12.

5 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään ilmoittautumisajan
päättymisen jälkeen.

6 § Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan
(8) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy hänen
valintaansa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.

7 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka nimittää hallitus.

8 § Edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja
kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi (2) yhdessä. Hallitus
voi lisäksi antaa hallituksen jäsenelle ja muille nimetyille
henkilöille oikeuden edustaa yhtiötä.

9 § Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajana on Patentti- ja rekisterihallituksen
hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy
valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

10 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille
julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla tai yhdessä tai
useammassa hallituksen nimeämässä laajalevikkisessä päivälehdessä
aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa
ennen kokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen
osakeyhtiölain 5 luvun 6 a pykälässä tarkoitettua yhtiökokouksen
täsmäytyspäivää.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on
ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna
päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen
yhtiökokousta.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman
kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät
päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti
tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).
Jos yhtiökokous järjestetään siten, että sillä on kokouspaikka,
yhtiökokous on pidettävä Helsingissä tai Lahdessa.

11 § Varsinainen yhtiökokous

Yhtiön varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden (6) kuukauden
kuluessa tilikauden päättymisestä.
Kokouksessa on:
esitettävä

 1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja
  toimintakertomus,
 2. tilintarkastuskertomus,
  päätettävä
 3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
 4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
 6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista,
 7. hallituksen jäsenten lukumäärästä,
  valittava
 8. hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja,
 9. tilintarkastaja, sekä
  käsiteltävä
 10. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

  12 § Ilmoitus osuuksien muutoksesta

  Osakkeenomistajan on ilmoitettava omistus- ja ääniosuutensa
  yhtiölle, kun osuus saavuttaa, ylittää tai vähenee alle 5, 10, 15,
  20, 25, 30, 50 tai 90 prosentin taikka 2/3 yhtiön kaupparekisteriin
  rekisteröityjen osakkeiden tuottamasta kokonaisäänimäärästä tai
  osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeenomistajan on myös tehtävä
  ilmoitus osuuksien muutoksesta, kun sillä on oikeus rahoitusvälineen
  perusteella saada yhtiön osakkeita määrä, joka saavuttaa, ylittää
  taikka vähenee alle edellä mainittujen rajojen. Ilmoitus on tehtävä
  riippumatta siitä, toteutetaanko rahoitusväline kohde-etuus
  fyysisesti luovuttaen vai nettoarvon tilityksenä.

  Ilmoitusvelvollisuus syntyy myös, kun osakkeenomistajan edellä
  mainittujen omistusten (osakeomistus tai osakkeiden tuottamat
  ääniosuudet ja rahoitusvälineellä hankittu pitkä positio)
  yhteismäärä saavuttaa, ylittää tai vähenee alle edellä mainittujen
  rajojen.

  Tätä kohtaa 12 tulee tulkita arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5-8 §:n
  mukaisesti.

  Laskettaessa osakkeenomistajan osuuksia myös osakkeenomistajan
  määräysvallassa olevien tahojen osuudet katsotaan osakkeenomistajan
  osuuksiksi. Lisäksi toisen henkilön osuudet otetaan huomioon, jos
  osakkeenomistajalla on oikeus hankkia, luovuttaa tai käyttää toisen
  henkilön omistamiin osakkeisiin liittyviä äänioikeuksia.
  Osuuksien muutosta koskeva ilmoitusvelvollisuus ei koske:
 • osakkeita, jotka hankitaan yksinomaan selvitystoimintaa varten
  enintään neljäksi kaupankäyntipäiväksi eikä arvopaperien
  säilyttäjiä, jotka tässä ominaisuudessa pitävät hallussaan osakkeita
  ja voivat käyttää hallitsemiinsa osakkeisiin liittyvää äänioikeutta
  vain erikseen annettujen ohjeiden mukaisesti,
 • luottolaitoksen tai sijoituspalvelun tarjoajan
  kaupankäyntisalkussa olevia omistus- ja ääniosuuksia, jos:
  a) kaupankäyntisalkussa oleva osuus ei ylitä 5 prosenttia yhtiön
  kokonaisäänimäärästä eikä osakkeiden kokonaismäärästä, ja
  b) kaupankäyntisalkussa oleviin osakkeisiin liittyvää äänioikeutta
  ei käytetä eikä niillä muuten vaikuteta yhtiön johtamiseen,
 • omistus- ja ääniosuuksia, jotka on hankittu arvopaperien
  tarjoamiseen liittyvässä vakauttamistarkoituksessa markkinoiden
  väärinkäyttöasetuksen ((EU) N:o 596/2014 muutoksineen) mukaisesti,
  jos osakkeisiin liittyvää äänioikeutta ei käytetä eikä niillä
  muutenkaan vaikuteta yhtiön johtamiseen.
  Ilmoitus osuuksien muutoksesta tulee tehdä ilman aiheetonta
  viivytystä, kuitenkin viimeistään seuraavana kaupankäyntipäivänä sen
  jälkeen, kun osakkeenomistaja sai tietää tai hänen olisi pitänyt
  tietää tapahtuneesta hankinnasta tai luovutuksesta,
  mahdollisuudestaan käyttää äänioikeutta tai tehdystä oikeustoimesta,
  jonka vuoksi hänen omistus- ja ääniosuutensa on muuttunut tai
  muuttuu oikeustoimen toteutuessa edellä kuvatulla tavalla.
  Osakkeenomistajan ei tarvitse tehdä ilmoitusta osuuksien
  muutoksesta, jos ilmoituksen tekee se, jonka määräysvallassa
  osakkeenomistaja on.
  Ilmoitukseen osuuksien muutoksesta on sisällytettävä seuraavat
  tiedot:
  a) perusteet osuuksien muutosta koskevan ilmoituksen tekemiselle,
  b) ajankohta, jolloin omistus- tai ääniosuus saavutti, ylitti tai
  väheni alle edellä mainittujen rajojen,
  c) osakkeenomistajan suoraan tai välillisesti omistama tarkka osuus
  yhtiön osakkeista ja ääniosuuksista,
  d) osakkeenomistajan rahoitusvälineen perusteella joko suoraan tai
  välillisesti omistama tarkka osuus yhtiön osakkeista ja
  ääniosuuksista,
  e) kyseessä olevien osakkeiden lukumäärä,
  f) rahoitusvälineen luonne, eräpäivä, toteutusaika ja toimitustapa,
  g) yhtiön kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden tuottama
  kokonaisäänimäärä ja osakkeiden kokonaismäärä,
  h) osakkeenomistajan täydellinen nimi, kaupparekisterinumero tai
  vastaava yritystunnus,
  i) osakkeenomistajan määräysvaltaan kuuluvat tahot, joiden kautta
  omistetaan yhtiön osakkeita ja niihin liittyviä äänioikeuksia, ja
  kunkin määräysvaltaan kuuluvan tahon täydellinen nimi,
  kaupparekisterinumero tai vastaava yritystunnus, sekä
  j) selvitys osuuksien jakautumisesta osakkeenomistajan ja kunkin
  määräysvaltaan kuuluvan tahon kesken.
  Yhtiö julkaisee mallilomakkeen osuuksien muutosta koskevasta
  ilmoituksesta verkkosivuillaan. Kun osuuksien muutosta koskeva
  ilmoitus on tehty yhtiölle tai yhtiö muuten tulee tietoiseksi siitä,
  että jokin edellä mainittu raja on saavutettu, ylittynyt tai
  alittunut, yhtiön on ilman aiheetonta viivytystä julkistettava tieto
  osuuksien muutoksesta yhtiössä ja toimitettava tieto markkinoille.
  Osakkeenomistajan tulee tehdä osuuksien muutosta koskeva ilmoitus
  suomeksi tai englanniksi valintansa mukaan, ja yhtiön on
  julkistettava kaikki osuuksien muutokseen yhtiössä liittyvät tiedot
  ilman aiheetonta viivytystä.
  Jos osakkeenomistaja laiminlyö velvollisuutensa ilmoittaa yhtiölle
  osuutensa muuttumisesta, kun osuus saavuttaa tai ylittää edellä
  mainitut rajat, osakkeenomistaja saa käyttää omistamiensa osakkeiden
  tuottamasta äänimäärästä vain sitä määrää, joka osakkeenomistajalla
  oli ennen osuuden muutosta, kunnes tämä on tehnyt vaaditun
  ilmoituksen.
  Tämä yhtiöjärjestyksen kohta 12 lakkaa kokonaisuudessaan
  soveltumasta, mikäli yhtiön osake otetaan kaupankäynnin kohteeksi
  arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5 §:ssä määritellyllä säännellyllä
  markkinalla. Sen jälkeen huomattavien omistus- ja ääniosuuksien
  ilmoitusvelvollisuus määräytyy arvopaperimarkkinalain 9 luvun
  mukaan.

  13 § Ostotarjousvelvollisuus

  Tarjous

  Osakkeenomistajan, jonka osuus kasvaa yli 30 prosentin tai 50
  prosentin kaikkien yhtiön kaupparekisteriin rekisteröityjen
  osakkeiden tuottamasta äänimäärästä (tarjousvelvollisuusraja) sen
  jälkeen, kun yhtiön osakkeet on otettu julkisen kaupankäynnin
  kohteeksi markkinapaikalla, mukaan lukien Nasdaq First North Growth
  Market Finland, on tehtävä ostotarjous kaikista muista yhtiön
  liikkeeseen laskemista osakkeista ja niihin oikeuttavista yhtiön
  liikkeeseen laskemista arvopapereista muille osakkeenomistajille ja
  yhtiön osakkeisiin oikeuttavien yhtiön liikkeeseen laskemien
  arvopapereiden haltijoille.
  Osakkeenomistajan ääniosuuteen luetaan:
  a) osakkeenomistajan ja osakkeenomistajan kanssa yksissä tuumin
  toimivien henkilöiden osakkeet,
  b) osakkeenomistajan tai osakkeenomistajan kanssa yksissä tuumin
  toimivan henkilön yhdessä toisen kanssa omistamat osakkeet, ja
  c) osakkeet, joihin liittyvää äänivaltaa osakkeenomistaja on
  sopimuksen tai muun järjestelyn perusteella oikeutettu käyttämään
  tai ohjaamaan.

  Tässä kohdassa 13 tarkoitettua ääniosuutta laskettaessa ei oteta
  huomioon lakiin tai yhtiöjärjestykseen taikka muuhun sopimukseen
  perustuvaa äänestysrajoitusta. Yhtiön kokonaisäänimäärässä ei oteta
  huomioon yhtiölle itselleen tai sen määräysvallassa olevalle taholle
  kuuluviin osakkeisiin liittyviä ääniä. Tarjousvelvollisuus ei koske
  yhtiön osakkeiden säilyttäjinä toimivia tahoja ja niiden osuuksia ei
  oteta huomioon laskettaessa osakkeenomistajan ääniosuutta.

  Tässä kohdassa 13 tarkoitetaan yksissä tuumin toimivilla henkilöillä
  luonnollisia henkilöitä ja oikeushenkilöitä, jotka sopimuksen
  perusteella tai muutoin toimivat yhteistyössä osakkeenomistajan,
  tarjouksentekijän tai yhtiön kanssa tarkoituksenaan käyttää tai
  hankkia merkittävää vaikutusvaltaa yhtiössä tai estää ostotarjouksen
  toteutuminen. Yksissä tuumin toimivia henkilöitä ovat ainakin:
  a) osakkeenomistaja ja tämän määräysvallassa olevat tahot sekä
  näiden eläkesäätiöt ja eläkekassat,
  b) yhtiö ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvat oikeushenkilöt ja
  näiden eläkesäätiöt ja eläkekassat, ja
  c) osakkeenomistaja ja häneen markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 3
  artiklan 1 kohdan 26 alakohdan a-c luetelmakohdassa tarkoitetussa
  suhteessa olevat.

  Jos yhtiössä on yksi osakkeenomistaja, jonka ääniosuus on suurempi
  kuin tarjousvelvollisuusraja, ei toiselle osakkeenomistajalle synny
  velvollisuutta tehdä ostotarjousta ennen kuin tämän ääniosuus
  ylittää ensiksi mainitun osakkeenomistajan ääniosuuden.
  Jos tarjousvelvollisuusrajan ylittyminen johtuu yksinomaan yhtiön
  tai toisen osakkeenomistajan toimenpiteestä, ei velvollisuutta tehdä
  ostotarjousta synny ennen kuin tarjousvelvollisuusrajan ylittänyt
  osakkeenomistaja hankkii tai merkitsee lisää yhtiön osakkeita tai
  muutoin kasvattaa ääniosuuttaan yhtiössä.

  Tarjousvastike

  Tarjouksentekijän maksaman tarjousvastikkeen tulee olla käypä
  markkinahinta. Tarjousvastike voi olla käteistä, arvopapereita tai
  osakkeita tai käteisen, arvopapereiden ja osakkeiden yhdistelmä.
  Tarjousvastikkeen määrittämisen lähtökohtana pidetään korkeinta
  seuraavista:
 • korkein tarjouksentekijän taikka tarjouksentekijän kanssa yksissä
  tuumin toimivan tahon tarjousvelvollisuuden syntymistä edeltävän
  kuuden (6) kuukauden aikana tarjouksen kohteena olevista
  arvopapereista maksama hinta, tai
 • jos tällaisia hankintoja ei ole tehty, tarjousvelvollisuuden
  syntymistä edeltävän kolmen (3) kuukauden aikana julkisen
  kaupankäynnin kohteena olevista tarjouksen kohteena olevista
  arvopapereista maksettujen hintojen kaupankäyntimäärillä painotettu
  keskiarvo.

  Jos hankinta, jolla katsotaan olevan vaikutusta
  tarjousvastikkeeseen, on muussa valuutassa kuin eurossa, joka on
  yhtiön osakkeiden kaupankäyntivaluutta, tällaisen hankinnassa
  käytetyn valuutan muuntoarvo kaupankäyntivaluuttaan lasketaan
  Euroopan keskuspankin kyseisille valuutoille asettamien virallisten
  kurssien mukaan seitsemän (7) päivää ennen kuin hallitus tiedotti
  ostotarjouksesta osakkeenomistajille.

  Tarjouksentekijän on kohdeltava kaikkia tarjouksensaajia
  tasapuolisesti ja maksettava sama osakekohtainen hinta kaikille
  tarjouksensaajille, jotka ovat halukkaita myymään osakkeensa
  tarjouksentekijälle ostotarjouksen perusteella, riippumatta
  tarjouksensaajien henkilöllisyydestä, omistamien osakkeiden
  lukumäärästä tai ajankohdasta, jolloin tarjouksensaaja myy
  osakkeensa tarjouksentekijälle.

  Jos tarjouksentekijä tai tarjouksentekijän kanssa yksissä tuumin
  toimiva taho hankkii yhtiön arvopapereita paremmin ehdoin kuin mitä
  ostotarjouksessa on tarjottu tarjouksensaajille ja kyseinen hankinta
  toteutuu sen päivän, jolloin velvollisuus tehdä ostotarjous syntyi,
  ja määräpäivän, johon mennessä ostotarjouksen hyväksyminen tulee
  tehdä, välillä, tarjouksentekijän on muutettava ostotarjoustaan
  vastaamaan kyseistä hankintaa. Ostotarjouksen muuttamista koskevaa
  menettelyä on käsitelty jäljempänä.

  Jos tarjouksentekijä tai tarjouksentekijän kanssa yksissä tuumin
  toimiva taho hankkii yhtiön arvopapereita paremmin ehdoin kuin mitä
  ostotarjouksessa (tai mahdollisessa muutetussa ostotarjouksessa) on
  tarjottu tarjouksensaajille ja kyseinen hankinta toteutuu yhdeksän
  (9) kuukauden kuluessa määräpäivästä, johon mennessä ostotarjouksen
  hyväksymiset tuli tehdä, tarjouksentekijän on hyvitettävä
  ostotarjouksen (tai mahdollisen muutetun ostotarjouksen)
  hyväksyneille tarjouksensaajille maksetun tarjousvastikkeen ja
  kyseisessä hankinnassa maksetun vastikkeen välinen erotus.

  Menettely

  Tarjouksentekijällä on velvollisuus tehdä ostotarjous kirjallisesti
  hallitukselle yhtiön osoitteeseen. Ostotarjousvelvollisuutta
  koskevan ilmoituksen tulee sisältää tarjouksentekijän omistamien
  osakkeiden lukumäärä sekä viimeisten kahdentoista (12) kuukauden
  aikana hankittujen osakkeiden lukumäärää ja niistä maksetut
  vastikkeet. Ostotarjousvelvollisuutta koskevan ilmoituksen tulee
  lisäksi sisältää tarjouksentekijän osoite, ja ilmoitus on tehtävä
  suomen tai englannin kielellä tarjouksentekijän valinnan mukaan.
  Hallituksen on ilmoitettava yhtiön osakkeenomistajille siitä, että
  velvollisuus tehdä ostotarjous on syntynyt 30 päivän kuluessa
  saatuaan ilmoituksen velvollisuudesta tehdä ostotarjous tai, mikäli
  ilmoitusta ei tehdä tai ilmoitusta ei saada mainitun ajan kuluessa,
  siitä päivästä, jolloin se muutoin sai tiedon
  tarjouksentekovelvollisuudesta. Hallituksen ilmoituksen tulee
  sisältää kaikki tiedot ostotarjouksen tekemistä koskevan velvoitteen
  syntypäivästä, hallituksen tiedossa oleva tarjousvastikkeen
  määrittämisperuste sekä määräpäivä tarjouksen hyväksymiselle.
  Tarjouksentekijän on annettava hallitukselle kaikki tiedot, joita
  hallitus kohtuudella tarvitsee voidakseen tehdä oman ilmoituksensa
  osakkeenomistajille. Hallituksen ilmoitus on tehtävä
  yhtiökokouskutsua koskevan kohdan 10 mukaisesti. Tarjouksensaajan,
  joka haluaa hyväksyä ostotarjouksen, tulee tehdä se kirjallisesti 30
  päivän kuluessa hallituksen ilmoituksesta. Yhtiölle tai hallituksen
  nimeämälle taholle lähetettävässä hyväksymisilmoituksessa on
  mainittava hyväksynnän kattavien osakkeiden määrä. Ostotarjouksen
  hyväksyvän tarjouksensaajan tulee hyväksymisilmoituksen kanssa
  samanaikaisesti antaa yhtiölle kaikki sen tarvitsemat asiakirjat,
  jotta kyseessä olevien osakkeiden siirto tarjouksentekijälle voidaan
  toteuttaa tarjousvastikkeen maksua vastaan.

  Tarjouksentekijän tulee viipymättä ilmoittaa hallitukselle, mikäli
  ostotarjousta on muutettava edellä mainittujen määräysten
  mukaisesti, ja sen on annettava hallitukselle kaikki sen kohtuudella
  pyytämät tiedot. Mikäli ostotarjouksesta on jo ilmoitettu
  tarjouksensaajille, hallituksen on viipymättä edellä mainitussa
  kappaleessa kuvatulla tavalla ilmoitettava muutetusta
  ostotarjouksesta tarjouksensaajille sekä mahdollisesta tarjousajan
  pidennystä koskevista tiedoista. Hallitus päättää tällaisesta
  pidennyksestä, ja se ei saa ylittää kahta (2) viikkoa alkuperäisestä
  määräpäivästä, johon mennessä tarjouksen hyväksynnät oli tehtävä
  edellä mainitun kappaleen mukaisesti. Tieto uudesta määräpäivästä
  tulee kuitenkin ilmoittaa vähintään kaksi (2) viikkoa ennen uutta
  määräpäivää.

  Mikäli tarjouksensaaja ei hyväksy ostotarjousta määräpäivään
  mennessä edellä mainitussa kappaleessa määritetyllä tavalla,
  tarjouksensaaja menettää oikeutensa hyväksyä ostotarjous (tai
  mahdollinen muutettu ostotarjous). Tarjouksensaajalla on oikeus
  perua hyväksymisensä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle
  milloin tahansa siihen asti, kunnes osto on tapahtunut
  ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.

  Yhtiön tulee ilmoittaa tarjouksentekijälle ostotarjousta koskevien
  hyväksyntöjen kokonaismäärä välittömästi ostotarjouksen hyväksymistä
  koskevan edellä mainitun kappaleen mukaisesti määritellyn
  määräpäivän jälkeen. Tarjouksentekijän tulee 14 päivän kuluessa
  tällaisen ilmoituksen saatuaan ja yhtiön antamien ohjeiden
  mukaisesti maksaa tarjousvastike ja saattaa loppuun vastaanotettujen
  hyväksyntöjen tarkoittamien arvopapereiden osto.
  Mainittuna aikana maksamattomalle tarjousvastikkeelle tai sen osalle
  kertyy 20 prosenttia vuotuista viivästyskorkoa siitä päivästä
  lukien, jolloin oston oli määrä tapahtua. Lisäksi, mikäli
  tarjouksentekijä ei ole noudattanut edellä mainittuja
  ostotarjousvelvollisuutta koskevia määräyksiä, viivästyskorko
  lasketaan siitä päivästä lukien, jolloin ostotarjousvelvollisuutta
  koskeva ilmoitus olisi tullut tehdä.

  Yhtiön on tehtävä kaikki tiedotteet, jotka liittyvät yhtiön
  osakkeenomistajille tämän kohdan 13 mukaisesti julkaistaviin
  ilmoituksiin ja tietoihin, suomen ja englannin kielellä.
  Kaikki ostotarjousvelvollisuuden soveltamista ja tulkintaa koskevat
  säännökset, joita ei nimenomaisesti ole todettu tässä kohdassa 13,
  tulee määritellä soveltamalla arvopaperimarkkinalain 11 lukua.

  Riitojen ratkaisu

  Hallituksella on täydet valtuudet päättää tämän kohdan 13
  soveltamisesta koskien myös suoraan tai analogisesti soveltuvan
  sääntelyn soveltamista kokonaan tai osittain. Tämä hallituksen
  valtuutus sisältää myös kaiken asianomaiselle
  yrityskauppalautakunnalle kuuluvan harkintavallan, kuten esimerkiksi
  arvioinnin siitä, onko tässä kohdassa 13 tarkoitettu omistusosuus
  saavutettu, valtuuden päättää tarjouksen ehdoista sekä
  tarjouksentekijän tarjouksensaajille tarjoaman vastikkeen määrästä.
  Hallitus voi lisäksi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää luvan
  poiketa ostotarjousvelvollisuudesta ja muista tässä kohdassa
  säädetyistä velvollisuuksista.

  Kaikki vilpittömässä mielessä tämän kohdan 13 mukaisesti tehtävät
  päätökset tai ratkaisut tai harkintavallan tai päätösvallan käyttö
  ovat lopullisia ja sitovia, ja kaikki hallituksen vilpittömässä
  mielessä tekemät toimet tai toimet, jotka tehdään hallituksen
  puolesta tai antamin valtuuksin tässä kohdassa 13 olevien määräysten
  mukaisesti, ovat lopullisia ja sitovia kaikkia asiaankuuluvia tahoja
  kohtaan, eikä niitä voida riitauttaa pätevyyden osalta tai millään
  muilla perusteilla. Hallituksella ei ole velvollisuutta perustella
  tämän kohdan 13 mukaisesti annettuja päätöksiään, ratkaisujaan tai
  ilmoituksiaan.

  Jos puolella tai sitä suuremmalla osalla hallituksen jäsenistä olisi
  eturistiriita tai he eivät muuten kykenisi ratkaisemaan tähän
  kohtaan 13 liittyviä asioita, hallituksen tulee nimittää riippumaton
  taloudellinen neuvonantaja toimimaan hallituksen roolissa tässä
  kohdassa tarkoitettuihin päätöksiin liittyvissä asioissa.
  Tällaisella neuvonantajalla tulee olla asianmukainen kokemus ja
  tausta ostotarjousta koskevissa asioissa. Tällaisella
  neuvonantajalla on tässä tapauksessa yhtäläiset valtuudet kuin
  hallitukselle tässä kohdassa myönnetyt valtuudet, ellei hallitus
  neuvonantajaa nimittäessään tai muutoin toisin päätä.

  Kohdan 13 soveltaminen

  Tämä yhtiöjärjestyksen kohta 13 lakkaa kokonaisuudessaan
  soveltumasta, mikäli yhtiön osake otetaan kaupankäynnin kohteeksi
  arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5 §:ssä määritellyllä säännellyllä
  markkinalla. Sen jälkeen julkista ostotarjousta ja
  tarjousvelvollisuutta koskeva menettely määräytyy
  arvopaperimarkkinalain 11 luvun mukaan.

  Äänimäärän rajoitus

  Jos osakkeenomistaja laiminlyö velvollisuuttaan tehdä ostotarjous
  edellä määritellyllä tavalla, osakkeenomistaja saa käyttää
  omistamiensa osakkeiden tuottamasta äänimäärästä enimmillään vain
  sitä määrää, joka ei saavuta tai ylitä edellä määritellyn
  ostotarjousvelvollisuuden synnyttävää alarajaa eli 30 prosentin
  osuutta.