Tiedotteet

« Tiedotteet

Kutsu Kempower Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kempower Oyj, yhtiötiedote, 5.3.2024 klo 11.00

 

Kutsu Kempower Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kempower Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 27.3.2024 kello 14.00 alkaen Lahden Sibeliustalossa, kokoustilassa Puusepän Verstas osoitteessa Ankkurikatu 7, 15140 Lahti. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan kello 13.00.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C. 4.

Osakkeenomistajat voivat esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista myös kirjallisesti ennen kokousta. Ohjeet kirjallisten kysymysten esittämiseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C. 6.

Yhtiökokousta on mahdollista seurata verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetyksen seuraajaksi on ilmoittauduttava etukäteen. Tarkemmat tiedot asiasta on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C. 5.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

 

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

 1. Kokouksen avaaminen

 2. Kokouksen järjestäytyminen

 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

 6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

  Toimitusjohtajan katsaus.

  Vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla 6.3.2024 alkaen yhtiön verkkosivuilla https://investors.kempower.com/fi/hallinnointi/ alasivulla ”Yhtiökokous”.

 7.  Tilinpäätöksen vahvistaminen

 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

  Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2023 – 31.12.2023 ei jaeta osinkoa, ja että voitto 27 249 591,08 miljoonaa euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille.

 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2023 – 31.12.2023

 10. Neuvoa-antava päätös toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisestä

  Toimielinten palkitsemisraportti on 6.3.2024 alkaen saatavilla yhtiön verkkosivuilla https://investors.kempower.com/fi/hallinnointi/ alasivulla ”Yhtiökokous”.

  Yhtiökokous tekee päätöksen palkitsemisraportin hyväksymisestä. Palkitsemisraporttia koskeva päätös on osakeyhtiölain 5 luvun 3 b §:n mukaisesti neuvoa-antava.

 11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot ovat seuraavat:

  1. hallituksen puheenjohtaja 100 000 euroa,
  2. hallituksen varapuheenjohtaja 80 000 euroa,
  3. hallituksen jäsenet 60 000 euroa.

   Tämän lisäksi nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille suoritetaan erillinen kokouspalkkio kokoukseen osallistumisesta seuraavasti:

  4. kokouspalkkio on 700 euroa kokoukselta, jos kokous on hallituksen jäsenen kotimaassa tai jos kokous on virtuaalikokous,
  5. kokouspalkkio on kaksinkertainen, jos kokous on samalla mantereella kuin hallituksen jäsenen kotimaa, mutta ei hänen kotimaassaan, ja
  6. kokouspalkkio on kolminkertainen, jos kokous on eri mantereella kuin hallituksen jäsenen kotimaa.

   Lisäksi nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksettaisiin 10 000 euroa vuodessa hallituspalkkion lisäksi ja muiden valiokuntien puheenjohtajille 5000 euroa vuodessa hallituspalkkion lisäksi.

   Mahdolliset matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti

 12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi.

 13. Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Vesa Laisi, Antti Kemppi, Eriikka Söderström, Teresa Kemppi-Vasama, Olli Laurén ja Tuula Rytilä. Lisäksi nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että Vesa Laisi valitaan hallituksen puheenjohtajaksi, ja että Antti Kemppi valitaan hallituksen varapuheenjohtajaksi.

  Edellä mainitut jäsenehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Nykyiset hallituksen jäsenet Kimmo Kemppi ja Tero Era ovat ilmoittaneet, etteivät he ole käytettävissä uudelleenvalintaa varten. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että yhtiökokouksessa otetaan kantaa hallituksen jäsenten valintaa koskevaan ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena.

  Jäsenehdokkaiden riippumattomuusarvioinnit ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla https://investors.kempower.com/fi/hallinnointi/ alasivulla ”Hallitus”.

 14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

  Tarkastusvaliokunnan valmisteleman ehdotuksen perusteella hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

 15. Tilintarkastajan valitseminen

  Tarkastusvaliokunnan valmisteleman ehdotuksen perusteella hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

  Ernst & Young Oy on ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaisi KHT Toni Halonen, joka on toiminut tässä asemassa 22.10.2021 alkaen.

 16. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

  Kempower Oyj laatii tilikaudelta 2024 Euroopan Unionin kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) ja sitä koskevan kansallisen lainsäädännön mukaisen kestävyysraportin, joka varmennetaan erillisen kestävyysraportoinnin varmentajan toimesta.

  Tarkastusvaliokunnan valmisteleman ehdotuksen perusteella hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

 17. Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

  Tarkastusvaliokunnan valmisteleman ehdotuksen perusteella hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

  Ernst & Young Oy on ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimisi KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Toni Halonen, joka toimisi myös kohdan 15 mukaisesti yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana.

 18. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestystä muutetaan muuttamalla sen kohtia 12§ (Ilmoitus osuuksien muutoksesta) ja 13§ (Ostotarjousvelvollisuus) siten, että yhtiön yhtiöjärjestys muutoksen jälkeen ottaa huomioon arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) käynnissä olevan lainsäädäntömuutoksen, jossa liputus- ja ostotarjoussääntelyn soveltamisala laajennetaan myös First North Growth Market -markkinapaikalle listattuihin yhtiöihin.

  Yhtiöjärjestystä muutettaisiin siten, että sen kohta 12§ lakkaisi soveltumasta, mikäli arvopaperimarkkinalakia muutetaan siten, että huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoitusvelvollisuus soveltuu säännellyn markkinan ohella myös arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä määritellyssä monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä.

  Lisäksi yhtiöjärjestystä muutettaisiin siten, että sen kohta 13§ lakkaisi soveltumasta, mikäli arvopaperimarkkinalakia muutetaan siten, että julkista ostotarjousta ja tarjousvelvollisuutta koskeva menettely soveltuu säännellyn markkinan ohella myös arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä määritellyssä monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä.

  Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi kohtien 12§ ja 13§ osalta kokonaisuudessaan on yhtiökokouskutsun liitteessä 1 (Yhtiökokouskutsu, Liite 1).

 19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

  Osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla siten, että hankittava määrä on enintään 2.777.146 kappaletta. Ehdotettu määrä vastaa kokouskutsun päivänä 5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

  Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

  Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään yhtiön osakkeiden hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Tällöin osakkeiden hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

  Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi sekä yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.

  Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista. Omien osakkeiden hankinta alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa.

  Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2023 hallitukselle antaman hankintavaltuutuksen.

 20. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

  Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 5 554 292 kappaletta. Ehdotettu määrä vastaa kokouskutsun päivänä 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita maksua vastaan. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

  Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakeantiin ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista.

  Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi sekä omistuspohjan laajentamiseksi ja yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi.

  Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2023 hallitukselle antaman antivaltuutuksen.

 21. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka liitteineen sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, on saatavilla Kempower Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa https://investors.kempower.com/fi/hallinnointi/ alasivulla ”Yhtiökokous”. Kempower Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, sekä palkitsemisraportti ovat saatavilla mainituilla verkkosivuilla viimeistään 6.3.2024. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla yhtiön verkkosivuilla viimeistään keskiviikkona 10.4.2024.

  

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

 

 1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

  Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 15.3.2024 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka omistamat yhtiön osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

  Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

  Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 6.3.2024 kello 14. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 22.3.2024 kello 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

  • Yhtiön verkkosivujen kautta osoitteessa https://investors.kempower.com/fi/hallinnointi/ alasivulla ”Yhtiökokous”. Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
  • Postitse tai sähköpostitse ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee toimittaa yhtiön verkkosivuilla https://investors.kempower.com/fi/hallinnointi/ alasivulla ”Yhtiökokous” 6.3.2024 kello 14.00 alkaen saatavilla oleva ilmoittautumislomake ja ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Kempower Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi.

   Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa tarvittavat tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, yhteystiedot, mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika. Osakkeenomistajien Kempower Oyj:lle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

   Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

   Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

 2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

  Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 15.3.2024. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 22.3.2024 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

  Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista sekä ilmoittautumista ja osallistumista yhtiökokoukseen sekä tarvittaessa ennakkoon äänestämistä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa yhtiökokoukseen osallistuva hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia koskevan ilmoittautumisajan päättymistä. Lisätietoa asiasta on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://investors.kempower.com/fi/hallinnointi/ alasivulla ”Yhtiökokous”.

 3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

  Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja ennakkoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta.

  Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet -palvelua.

  Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on 6.3.2024 kello 14.00 alkaen saatavilla yhtiön verkkosivuilla https://investors.kempower.com/fi/hallinnointi/ alasivulla ”Yhtiökokous”. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

  Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Kempower Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

 4. Äänestäminen ennakkoon

  Osakkeenomistaja, jonka omistamat yhtiön osakkeet on kirjattu hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, voi äänestää ennakkoon 6.3.2024 kello 14.00 – 22.3.2024 kello 10.00 välisenä aikana tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta

  1. yhtiön verkkosivujen kautta osoitteessa https://investors.kempower.com/fi/hallinnointi/ alasivulla ”Yhtiökokous”.

   Palveluun kirjautuminen tapahtuu vastaavasti kuin ilmoittautumisen osalta edellä tämän kutsun kohdassa C.1.

  2. postitse tai sähköpostin kautta toimittamalla yhtiön verkkosivuilla 6.3.2024 kello 14.00 alkaen saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Kempower Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi. Ennakkoäänten on oltava perillä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan mennessä. Äänten toimittaminen tällä tavoin ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenee edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

   Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta kokouksen aikana tai oikeutta vaatia äänestystä, ellei hän itse tai asiamiehen välityksellä osallistu yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

   Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana.

   Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://investors.kempower.com/fi/hallinnointi/ alasivulla ”Yhtiökokous”.

 5. Kokouksen etäseuranta

  Osakkeenomistaja, jolla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, voi seurata kokousta myös etäyhteyden välityksellä. Verkkolähetyksen seuraajaksi voi ilmoittautua yhtiön verkkosivujen kautta osoitteessa https://investors.kempower.com/fi/hallinnointi/ alasivulla ”Yhtiökokous” 6.3.2024 kello 14.00 – 22.3.2024 kello 10.00 välisenä aikana.

  Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää osakeyhtiölaissa tarkoitettuja kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä. Verkkolähetystä seuraavat osakkeenomistajat voivat esittää kysymyksiä tai kommentteja kirjallisesti kokouksen aikana. Verkkolähetyksen seuraaminen tai kirjallisten kysymysten tai kommenttien esittäminen ei tarkoita osakkeenomistajan virallista osallistumista yhtiökokoukseen tai osakkeenomistajan kysely- ja puheoikeuden käyttämistä kokouksessa. Kysymykset, joita esitetään kirjallisesti, eivät ole osakeyhtiölain mukaisesti esitettyjä kysymyksiä. Kirjallisesti esitetyt kysymykset ja kommentit saatetaan yhtiökokoukseen osallistuvien tietoon ja niihin vastataan yhtiökokouksessa, mikäli kokouksen puheenjohtaja katsoo tämän tarkoituksenmukaiseksi.

  Etäyhteys yhtiökokoukseen toteutetaan Inderes Oyj:n virtuaalisen yhtiökokouspalvelun kautta Videosync-alustalla, joka sisältää video- ja ääniyhteyden yhtiökokoukseen. Etäyhteyden käyttäminen ei vaadi maksullisia ohjelmistoja tai latauksia. Seuraaminen vaatii internetyhteyden lisäksi tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin, jossa on äänentoistoa varten kaiuttimet tai kuulokkeet. Seuraamiseen suositellaan käytettäväksi jotakin seuraavista selaimista: Chrome, Firefox, Edge, Safari tai Opera.

  Seurantalinkki ja salasana etäseurantaan lähetetään sähköpostilla ja/tai tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelinnumeroon kaikille yhtiökokoukseen ilmoittautuneille viimeistään yhtiökokousta edeltävänä päivänä. Kokousjärjestelmään on suositeltavaa kirjautua jo hyvissä ajoin ennen kokouksen alkamisajankohtaa.

  Tarkemmat tiedot yhtiökokouspalvelusta, palveluntarjoajan yhteystiedot ja ohjeet mahdollisten häiriötilanteiden varalle löytyvät osoitteesta https://vagm.fi/support sekä linkki tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin ja verkkoyhteyden yhteensopivuuden testaamiseen löytyy osoitteesta https://demo.videosync.fi/agm-compatibility?language=fi.  On suositeltavaa, että tarkempiin ohjeisiin tutustutaan ennen yhtiökokouksen alkamista.

 6. Muut ohjeet ja tiedot
  Kokouskielenä on suomi. Kokouksessa voidaan käyttää myös englanninkielistä esitysaineistoa.

  Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 22.3.2024 kello 10.00 asti myös sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@kempower.com. Yhtiön johto vastaa tällaisiin etukäteen kirjallisesti esitettyihin kysymyksiin yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajan on kysymyksen esittämisen yhteydessä esitettävä riittävä selvitys osakeomistuksestaan.

  Kempower Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 5.3.2024 yhteensä 55.542.920 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä. Yhtiön hallussa on 5.3.2024 suoraan yhteensä 265 174 omaa osaketta, joilla ei voi käyttää äänivaltaa varsinaisessa yhtiökokouksessa.

  Kokouspaikalla on kahvitarjoilu ennen kokouksen alkamista.

 

Lahdessa 5.3.2024

  

KEMPOWER OYJ

  

HALLITUS

 

Liitteet:

              Yhtiökokouskutsu, Liite 1

  

Kempower, sijoittajasuhteet:
Jukka Kainulainen, talousjohtaja, Kempower
jukka.kainulainen@kempower.com
Puh. +358 29 0021900

  

Hyväksytty neuvonantaja:
Aktia Alexander Corporate Finance Oy
Puh. 050 520 4098

  

Kempower lyhyesti: 

Suunnittelemme ja valmistamme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä DC-pikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille. Visiomme on luoda maailman halutuimpia latausratkaisuja kaikille, kaikkialla. Tuotekehityksemme ja tuotantomme sijaitsevat Suomessa ja Yhdysvalloissa ja suurin osa materiaaleista ja komponenteista hankitaan paikallisesti. Keskitymme kaikkiin sähköisen liikkumisen alueisiin sähköautoista rekkoihin ja busseihin, sekä työkoneisiin ja merenkulkuun. Kempowerin modulaarinen ja skaalautuva latausjärjestelmä ja maailmanluokan ohjelmisto on suunniteltu sähköautoilijoiden toimesta sähköautoilijoita varten. Näin mahdollistamme parhaan käyttökokemuksen asiakkaillemme kaikkialla maailmassa. Kempower on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland – markkinapaikalla. www.kempower.com

 

Liitteet