Tiedotteet

« Tiedotteet

KEMPOWER OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET

Kempower Oyj, yhtiötiedote, 30.3.2023 klo 15.30

KEMPOWER OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET

Kempower Oyj, yhtiötiedote, 30.3.2023 klo 15.30

Kempower Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2023 päätökset

Yhtiökokous pidettiin 30.3.2023 Lahdessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 13.4.2023. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2022, käsitteli toimielinten palkitsemisraportin 2022 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2022.

1 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.2022–31.12.2022 ei jaeta osinkoa, ja että tilikauden voitto 3.488.605,09 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille.

2 Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta ja palkkiot

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin seitsemän (7). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Tero Era, Antti Kemppi, Kimmo Kemppi, Teresa Kemppi-Vasama, Vesa Laisi sekä Eriikka Söderström ja uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Olli Laurén. Yhtiön yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaisesti hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Antti Kemppi ja hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin uudelleen Vesa Laisi. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot ovat seuraavat:

  • hallituksen puheenjohtaja 45.000 euroa,
  • hallituksen varapuheenjohtaja 35.000 euroa ja 
  • hallituksen jäsenet 35.000 euroa.

Tämän lisäksi hallituksen jäsenille suoritetaan erillinen kokouspalkkio kokoukseen osallistumisesta seuraavasti:

  • kokouspalkkio on 500 euroa kokoukselta, jos kokous on hallituksen jäsenen kotimaassa tai jos kokous on virtuaalikokous,
  • kokouspalkkio on 1.000 euroa kokoukselta, jos kokous on samalla mantereella kuin hallituksen jäsenen kotimaa, mutta ei hänen kotimaassaan, ja
  • kokouspalkkio on 1.500 euroa kokoukselta, jos kokous on eri mantereella kuin hallituksen jäsenen kotimaa.

Lisäksi yhtiökokous päätti, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 5.000 euroa vuodessa hallituspalkkion lisäksi ja palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajalle 2.500 euroa vuodessa hallituspalkkion lisäksi.

3 Tilintarkastajan valinta ja palkkiot

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että KHT-tilintarkastaja Toni Halonen toimisi päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

4 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttamalla sen 10 §:ää siten, että siinä mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena.

5 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla siten, että hankittava määrä on enintään 2.777.146 osaketta. Ehdotettu määrä vastaa viittä (5) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet hankitaan julkisen kaupankäynnin kautta osakkeiden hankintahetken markkinahintaan, joka muodostuu Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään yhtiön osakkeiden hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Tällöin osakkeiden hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista. Omien osakkeiden hankinta alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 13.4.2022 hallitukselle antaman hankintavaltuutuksen.

6 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 4.500.000 kappaletta. Ehdotettu määrä vastaa noin 8,10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita maksua vastaan.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallitus päättää kaikista muista osakeantiin ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista. Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi ja yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti. Valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmat hallitukselle annetut valtuutukset koskien osakeanteja.

Hallituksen päätökset

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan valiokuntiin seuraavat jäsenet:

  • Tarkastusvaliokunta: puheenjohtaja Eriikka Söderström, Tero Era, Antti Kemppi ja Teresa Kemppi-Vasama
  • Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta: puheenjohtaja Vesa Laisi, Antti Kemppi, Kimmo Kemppi, Teresa Kemppi-Vasama ja Olli Laurén

 

Lahdessa 30.3.2023

Kempower Oyj

 

Lisätietoja antaa

Sanna Lehti, General Counsel

sanna.lehti@kempower.com

Puh. 0405111757

 

Kempower lyhyesti: 

Suunnittelemme ja valmistamme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä DC-pikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille. Visiomme on luoda maailman halutuimpia latausratkaisuja kaikille, kaikkialla. Tuotekehityksemme ja tuotantomme sijaitsevat Suomessa ja suurin osa materiaaleista ja komponenteista hankitaan paikallisesti. Keskitymme kaikkiin sähköisen liikkumisen alueisiin sähköautoista rekkoihin ja busseihin, sekä työkoneisiin ja merenkulkuun. Kempowerin modulaarinen ja skaalautuva latausjärjestelmä ja maailmanluokan ohjelmisto on suunniteltu sähköautoilijoiden toimesta sähköautoilijoita varten. Näin mahdollistamme parhaan käyttökokemuksen asiakkaillemme kaikkialla maailmassa. Kempower on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland – markkinapaikalla. www.kempower.com

Liitteet