Tiedotteet

« Tiedotteet

Kempower Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Kempower Oyj, Yhtiötiedote, 13.4.2022 klo 17:50

Kempower Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Kempower Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2022 päätökset

Yhtiökokous pidettiin 13.4.2022 Helsingissä, ja kokouksessa oli edustettuna noin 78,09 prosenttia yhtiön ulkona olevista osakkeista. Yhtiökokous järjestettiin väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista ja eräistä muista yhteisölaeista annetun lain 375/2021 nojalla siten, että yhtiön osakkeenomistajat osallistuivat kokoukseen ja käyttivät osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Yhtiökokouksen asiakohdista 7–17 pidettiin ennakkoäänestys, jonka tarkemmat tulokset on kirjattu yhtiökokouspöytäkirjaan. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 27.4.2022. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2021, käsitteli toimielinten palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin 2021 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa, ja että tilikauden tappio 6 217 680,50 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille.

2. Hallituksen jäsenten valinta ja palkkiot

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin seitsemän (7). Hallituksen jäseniksi valittiin Tero Era, Juha-Pekka Helminen, Antti Kemppi, Kimmo Kemppi, Teresa Kemppi-Vasama, Vesa Laisi ja Eriikka Söderström. Yhtiön yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaisesti hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Kemppi ja hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Vesa Laisi. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksettavat vuosipalkkiot ovat seuraavat:

  • Hallituksen puheenjohtaja 45 000 euroa,
  • Hallituksen varapuheenjohtaja 35 000 euroa ja 
  • Hallituksen jäsenet 35 000 euroa.

Tämän lisäksi suoritetaan osallistujille erillinen kokouspalkkio määrältään 500 euroa kokousta kohden pois lukien lyhyet kokoukset ja sähköpostikokoukset.

Varsinainen yhtiökokous päätti, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan lisäksi 5 000 euroa vuodessa hallituspalkkion päälle ja palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajalle 2 500 euroa vuodessa hallituspalkkion päälle.

3. Tilintarkastajan valinta ja palkkiot

Tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että KHT-tilintarkastaja Toni Halonen toimisi päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

4. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla siten, että hankittava määrä on enintään 2 777 146 osaketta. Ehdotettu määrä vastaa noin viittä (5) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet hankitaan julkisen kaupankäynnin kautta osakkeiden hankintahetken markkinahintaan, joka muodostuu Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään yhtiön osakkeiden hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Tällöin osakkeiden hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yhtiön liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista. Omien osakkeiden hankinta alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti. Valtuutus korvaa yhtiön aikaisemmat omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset.

Hallituksen päätökset

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan valiokuntiin seuraavat jäsenet:

  • Tarkastusvaliokunta: puheenjohtaja Eriikka Söderström, Antti Kemppi, Teresa Kemppi-Vasama ja Juha-Pekka Helminen
  • Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta: puheenjohtaja Vesa Laisi, Tero Era, Antti Kemppi, Kimmo Kemppi ja Teresa Kemppi-Vasama

 

Helsingissä 13.4.2022

Kempower Oyj

HALLITUS

 

Kempower, sijoittajasuhteet:
Jukka Kainulainen, talousjohtaja, Kempower
jukka.kainulainen@kempower.com
Puh. 029 0021900

 

Hyväksytty neuvonantaja:
Aktia Alexander Corporate Finance Oy
Puh. 050 520 4098

 

Kempower lyhyesti:
Kempower suunnittelee ja valmistaa DC-tasavirtapikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille ja sähkökäyttöisille koneille. Olemme omistautuneita sähköajoneuvojen harrastajia, joilla on syvä ymmärrys latausmarkkinasta ja käytännönläheinen asenne tekemiseen. Tuotekehityksen ja tuotannon juuret ovat Suomessa, ja suurin osa materiaaleistamme ja komponenteistamme hankitaan paikallisesti. Palvelemme kaikkia sähköajoneuvoja henkilöautoista ja hyötyajoneuvoista kaivoskoneisiin, veneisiin ja moottoriurheiluun. Kemppi Groupin 70 vuoden kokemus DC-virtalähteiden kehittämisestä asettaa korkeat laatuvaatimukset tuotesuunnittelullemme ja käyttäjäkokemuksen kehittämiselle. Kempower on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.  www.kempower.com

Seuraa Kempoweria LinkedInissä

Liitteet