Tiedotteet

« Tiedotteet

KEMPOWER OYJ:N 10 SUURINTA REKISTERÖITYÄ OSAKKEENOMISTAJAA LISTAUTUMISANNIN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN

Kempower Oyj, Yhtiötiedote, 20.12.2021 klo 16:00

KEMPOWER OYJ:N 10 SUURINTA REKISTERÖITYÄ OSAKKEENOMISTAJAA LISTAUTUMISANNIN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, UUTEEN-SEELANTIIN, SINGAPOREEN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI NÄISSÄ MAISSA TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Kempower Oyj:n 10 suurinta rekisteröityä osakkeenomistajaa listautumisannin päättymisen jälkeen

 

Seuraavassa taulukossa on esitetty Kempower Oyj:n (”Kempower” tai ”Yhtiö”) kymmenen suurinta rekisteröityä osakkeenomistajaa, omistuksineen listautumisannin (”Listautumisanti”) jälkeen perustuen Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon 17.12.2021:

 

 

Osakkeiden lukumäärä

Prosenttia osakkeista ja äänistä(1)(2)

Kemppi Group Oy………………………………………………………………………………………………………………………………………….

37 800 000

68,06

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma………………………………………………………………………………………………………

1 742 160

3,14

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen……………………………………………………………………………………………………….

1 300 000

2,34

Sijoitusrahasto Evli Suomi Pienyhtiöt……………………………………………………………………………………………………………….

981 680

1,77

Oy Julius Tallberg Ab……………………………………………………………………………………………………………………………………..

532 648

0,96

Danske Invest Suomi Osake…………………………………………………………………………………………………………………………….

465 540

0,84

Sijoitusrahasto Säästöpankki Pienyhtiöt…………………………………………………………………………………………………………….

383 340

0,69

Heikintorppa Oy…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

350 000

0,63

Kempinvest Oy………………………………………………………………………………………………………………………………………………

348 432

0,63

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas……………………………………………………………………………………………………………………..

300 000

0,54

Muut osakkeenomistajat(3)…………………………………………………………………………………………………………………………….

11 339 120

  20,42

Yhteensä……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

55 542 920(2)

100,00

___________

(1)           Prosenttiosuudet ovat pyöristettyjä lukuja.

(2)           Kokonaisosakemäärää on oikaistu Listautumisannin yhteydessä sovitun osakeanti- ja osakkeiden palautusjärjestelyn mukaisesti 20.12.2021 mitätöityjen osakkeiden (2 273 519) määrällä.

(3)           Muista osakkeenomistajista hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat omistavat 6 515 507 osaketta, mikä vastaa 11,27 prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä Yhtiössä.

Kokonaisosakemäärän muutos

Yhtiö tiedotti 17.12.2021 Listautumisannin yhteydessä sovitun lisäosakeoption käyttämisestä, jonka mukaan Yhtiö myönsi vakauttamisjärjestäjänä toimivalle Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttorille (”Carnegie”) oikeuden merkitä 2 273 519 uutta osaketta yksinomaan mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi Listautumisannin yhteydessä. Carnegien ja Yhtiön sopiman vakauttamista koskevan osakeanti- ja osakkeiden palautusjärjestelyn mukaisesti Yhtiö on tänään 20.12.2021 mitätöinyt Carnegien 17.12.2021 merkitsemät ja Yhtiölle palauttamat 2 273 519 osaketta, minkä jälkeen Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on yhteensä 55 542 920.

Ilmoitus omistusosuuksien muutoksesta

Yhtiön yhtiöjärjestys sisältää velvoitteen, jonka mukaan Yhtiön osakkeenomistajan on ilmoitettava omistus- ja ääniosuutensa Yhtiölle, kun osuus saavuttaa, ylittää tai vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosentin taikka 2/3 Yhtiön kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden tuottamasta kokonaisäänimäärästä tai osakkeiden kokonaismäärästä. Kemppi Group Oy omistaa 37 800 000 Yhtiön osaketta, joka vastasi ennen Listautumisantia 99,18 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Listautumisannin jälkeen Kemppi Group Oy:n omistus vastaa 68,06 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ja on siten laskenut alle 90 prosentin.

Lisätietoja antaa

Kempower, sijoittajasuhteet:

Jukka Kainulainen, talousjohtaja, Kempower

jukka.kainulainen@kempower.com

Puh. +358 29 0021900

Hyväksytty neuvonantaja

Alexander Corporate Finance Oy

Puh. +358 50 520 4098

Kempower lyhyesti

Kempower on nopeaa kasvua tavoitteleva suomalainen sähköajoneuvojen pikalatauslaitteiden ja ‑ratkaisujen valmistaja ja tarjoaja. Kempower on Kemppi Group Oy:n tytäryhtiö ja näin osa Kemppi Group Oy -konsernia, vuonna 1949 perustettua suomalaista perheyritystä. Yli 70 maassa toimiva Kemppi Group Oy:n toinen tytäryhtiö Kemppi Oy on yksi kaarihitsausteollisuuden teknologiajohtajista, ja sen konserniliikevaihto vuonna 2020 oli noin 140 miljoonaa euroa. Kempower suunnittelee, valmistaa ja myy sähköajoneuvojen, kuten henkilö‑ ja hyötyajoneuvojen ja liikkuvien työkoneiden, sekä sähköalusten ja ‑veneiden, tasavirtapikalatauslaitteita, ‑ratkaisuja ja ‑palveluita. Kempower tarjoaa laajan ratkaisuvalikoiman sähköajoneuvojen kaikkiin pikalataustarpeisiin julkisista parkkipaikoista linja-autovarikkoihin ja päätepysäkkeihin, raskaisiin hyöty‑ ja muihin sähköajoneuvoihin sekä satamiin ja sähköalusten ja ‑veneiden lataukseen. Kempowerin tuotteiden modulaarinen, skaalautuva ja joustava rakenne yhdistettynä järjestelmien kykyyn hoitaa usean ajoneuvon yhtäaikainen dynaaminen pikalataus palvelee erityisen hyvin sellaisia asiakasryhmiä, jotka tarvitsevat useita suuritehoisia latauslaitteita sisältäviä latausasemia tai jotka hyötyvät niistä. Kempower pyrkii mahdollistamaan puhtaamman ja älykkäämmän tulevaisuuden tarjoamalla korkealaatuisia latausratkaisuja, ja sen missiona on mahdollistaa puhdas liikkuminen hyödyntämällä Kemppi Oy:n 70 vuoden kokemusta sähköisistä virtalähteistä vaativissa olosuhteissa.

Tärkeää tietoa

Tätä tiedotetta ei ole tarkoitettu, eikä kopioita siitä tule levittää tai lähettää Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Singaporeen tai Etelä-Afrikkaan.

Tämä tiedote ei ole esiteasetuksen (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”) ja sen alaisen lainsäädännön mukainen esite. Esiteasetuksen mukaisesti laadittu ja Finanssivalvonnan hyväksymä esite on julkaistu, ja se on saatavilla Yhtiöltä sekä muista esitteessä mainituista paikoista. Sijoittajien ei tule merkitä tai ostaa arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi eikä pyyntö ostotarjouksen tekemiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita, joihin tässä tiedotteessa viitataan, ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Yhtiö ei aio rekisteröidä tai tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Muissa Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa kuin Suomi (kukin, ”Relevantti valtio”) nämä tiedot ja tämä tarjous on osoitettu ja ohjattu henkilöille, jotka ovat “Kokeneita sijoittajia” Esiteasetuksen artiklan 2(e) tarkoittamassa merkityksessä. Arvopaperit ovat ainoastaan saatavilla Kokeneille sijoittajille ja mihin tahansa kutsuun, tarjoukseen tai sopimuksen arvopapereiden merkitsemiseksi, ostamiseksi tai muutoin hankkimiseksi ryhdytään ainoastaan Kokeneiden sijoittajien kanssa. Kenenkään, joka ei ole Kokenut sijoittaja, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön Relevantissa valtiossa.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereista yleisölle Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Arvopapereita koskevaa esitettä ei ole hyväksytty eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille ja (iii) Määräyksen 49(2) artiklan (a)-(d) -kohtien mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille tämä tiedote voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan Asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tässä tiedotteessa käsitellyt asiat saattavat olla tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat eivät ole historiallisia tosiseikkoja ja voidaan tunnistaa sanoista, kuten ”uskoa”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”aikoa”, ”arvioida”, ”tulla”, ”saattaa”, ”jatkua”, ”pitäisi” ja vastaavista ilmaisuista. Tässä tiedotteessa tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat erilaisiin oletuksiin, joista monet vuorostaan perustuvat oletuksiin. Vaikka Yhtiö uskoo, että nämä oletukset olivat antamisensa ajankohtana perusteltuja, niihin luonnostaan liittyy merkittäviä tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä, satunnaisuuksia ja muita tärkeitä tekijöitä, joita on vaikeaa tai mahdotonta ennakoida ja jotka ovat sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Tällaiset riskit, epävarmuustekijät, satunnaisuudet ja muut tärkeät tekijät saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet tapahtumat eroavat olennaisesti odotuksista, jotka on ilmaistu tai joihin on viitattu tämän tiedotteen tulevaisuutta koskevissa lausumissa.

Tämän tiedotteen tiedot, näkemykset ja tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän tiedotteen päivämäärän mukaista asiantilaa, ja ne voivat muuttua ilman eri ilmoitusta.

Tietoa jakelijoille

Johtuen yksinomaan tuotevalvontavaatimuksista, jotka sisältyvät: (a) EU direktiiviin 2014/65/EU rahoitusvälineiden markkinoista, muutoksineen (”MiFID II”), (b) 9 ja 10 artikloihin komission delegoidussa direktiivissä (EU) 2017/593, joka täydentää MiFID II:ta, ja (c) paikallisiin implementointitoimenpiteisiin (yhdessä ”MiFID II Tuotevalvontavaatimukset”), sekä kiistäen kaiken vastuun, joka ”valmistajalla” (MiFID II Tuotevalvontavaatimuksista johtuen) voi muutoin asiaa koskien olla, riippumatta siitä, perustuuko vastuu rikkomukseen, sopimukseen vai muuhun, Yhtiön osakkeet ovat olleet tuotehyväksyntämenettelyn kohteena, jonka mukaan kukin niistä täyttää loppuasiakkaiden kohdemarkkinavaatimukset: (i) täyttää loppuasiakkaiden kohdemarkkinavaatimukset yksityissijoittajille sekä vaatimukset sijoittajille, jotka määritellään ammattimaisiksi asiakkaiksi ja hyväksyttäviksi vastapuoliksi, kuten erikseen määritelty MiFID II:ssa (”Kohdemarkkina‑arviointi”), ja (ii) soveltuvat tarjottavaksi kaikkien jakelukanavien kautta, kuten sallittu MiFID II:ssa. Jakelijoiden tulisi huomioida että: Yhtiön osakkeiden hinta voi laskea ja sijoittajat saattavat menettää osan tai kaiken sijoituksestaan; Yhtiön osakkeet eivät tarjoa mitään taattua tuloa tai pääomasuojaa; ja sijoitus Yhtiön osakkeisiin on sopiva vain sijoittajille, jotka eivät tarvitse taattua tuloa tai pääomasuojaa, jotka (joko yksin tai yhdessä asianmukaisen sijoitusneuvojan tai muun neuvonantajan kanssa) ovat kykeneviä arvioimaan kyseessä olevan sijoituksen edut ja riskit ja joilla on riittävät resurssit kantaakseen siitä mahdollisesti koituvat tappiot. Kohdemarkkina-arviointi ei rajoita tai vaikuta mihinkään sopimukseen, lakiin tai sääntelyyn perustuviin myyntirajoituksiin Listautumisantiin liittyen.

Kohdemarkkina‑arviointia ei tule pitää (a) MiFID II:n mukaisena soveltuvuus tai asianmukaisuusarviointina tai (b) suosituksena sijoittajalle tai sijoittajaryhmälle sijoittaa, hankkia tai ryhtyä muihin toimiin Yhtiön osakkeita koskien. Jokainen jakelija on vastuussa omasta Yhtiön osakkeita koskevasta Kohdemarkkina‑arvioinnista ja soveltuvien jakelukanavien määrittämisestä.

 

Liitteet