Kempower Sijoittajat
EN FI

Kempower-konserni keskeiset tunnusluvut IFRS

MEUR Q2/2022 Q2/2021 H1/2022 H1/2021 2021
Tilauskanta 62,4 14,9 62,4 14,9 13,7
Tilauskertymä 55,0 11,6 81,9 20,1 37,4
Liikevaihto 21,6 6,7 33,2 9,0 27,4
Liikevaihdon kasvu, prosenttia 225 % 1175 % 268 % 1107 % 741 %
Myyntikate 9,8 2,8 15,3 4,1 12,9
Myyntikatemarginaali, prosenttia 45 % 42 % 46 % 45 % 47 %
Käyttökate 2,7 0,7 2,4 0,5 0,5
Käyttökatemarginaali, prosenttia 12 % 11 % 7 % 6 % 2 %
Liiketulos 1,8 0,5 0,8 -0,0 -0,7
Liiketulosmarginaali, prosenttia 8 % 7 % 3 % -0 % -3 %
Operatiivinen liiketulos 1,8 0,7 0,8 0,2 1,0
Operatiivinen liiketulosmarginaali, prosenttia 8 % 10 % 3 % 2 % 4 %
Kauden tulos 0,6 0,2 -0,5 -0,3 0,3
Omavaraisuusaste, prosenttia 75 % 9 % 75 % 9 % 91 %
Liiketoiminnan rahavirta -1,6 -2,6 -3,7 -4,0 -2,6*
Investoinnit 1,8 0,2 2,4 0,6 1,6
Nettovelka -66,5 6,1 -66,5 6,1 -89,3
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät* 0,2 0,2 1,7
Osakekohtainen tulos, laimentamaton EUR 0,01 0,01 -0,01 -0,01 0,01
Osakekohtainen tulos, laimennettu EUR 0,01 0,01 -0,01 -0,01 0,01
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 260 87 260 87 136

*Liiketoiminnan rahavirta -tunnuslukua on oikaistu tilikauden 2021 osalta verrattuna 23.6.2022 julkaistuun tiedotteeseen ”Kempower Oyj:n siirtyminen IFRS-raportointiin ja tilintarkastamattomat IFRS-vertailutiedot”

 

Tunnuslukujen määritelmät

Tunnusluku Määritelmä
Tilauskanta Ulkopuolisilta asiakkailta saadut tilaukset, joita ei vielä ole toimitettu asiakkaalle
Tilauskertymä Ulkopuolisilta asiakkailta tilikauden aikana saadut tilaukset
Liikevaihdon kasvu Muutos Kempowerin tilikauden liikevaihdossa jaettuna edellisen tilikauden liikevaihdolla esitettynä prosentteina
Myyntikate Liikevaihto – Myytyjen tuotteiden hankintameno
Myyntikatemarginaali Myyntikate prosenttiosuutena liikevaihdosta
EBITDA Liikevoitto ennen korkojen, verojen ja aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia
EBITDA-marginaali EBITDA prosenttiosuutena liikevaihdosta
Liikevoittomarginaali Liikevoitto/-tappio prosenttiosuutena liikevaihdosta
Operatiivinen EBIT Liikevoitto/-tappio – Liikevoittoon/-tappioon vaikuttavat vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Operatiivinen EBIT-marginaali Operatiivinen EBIT prosenttiosuutena liikevaihdosta
Omavaraisuusaste Oma pääoman yhteensä / (Vastaavaa yhteensä – saadut ennakot)
Investoinnit Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin
Nettovelka Lyhytaikaiset korolliset velat + Pitkäaikaiset korolliset velat – Rahat ja pankkisaamiset
Osakekohtainen tulos, laimentamaton Tilikauden voitto/tappio jaettuna tilikauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät Varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomat erät, jotka liittyvät (i) pääomarakenteen uudelleenjärjestelyihin liittyviin ulkopuolisten neuvonantajien kustannuksiin, (ii) strategisiin projekteihin ja (iii) First North -listautumiseen liittyviin kuluihin