Kempower Sijoittajat
EN FI

Kempower-konserni tunnusluvut, MEUR

Q1/2022 Q1/2021 2021
Tilauskanta 29.1 10.0 13.7
Tilauskertymä 26.9 8.5 37.4
Liikevaihto 11.5 2.3 27.4
Liikevaihdon kasvu, prosenttia 393 % 948 % 741 %
Myyntikate 5.4 1.2 12.7
Myyntikatemarginaali, prosenttia 47 % 51 % 46 %
EBITDA -0.8 -0.4 1.2
EBITDA‑marginaali, prosenttia -7 % -19 % 5 %
Liikevoitto/-tappio -0.9 -0.5 1.1
Liikevoittomarginaali, prosenttia -8 % -20 % 4 %
Operatiivinen EBIT -0.9 -0.5 1.1
Operatiivinen EBIT‑marginaali, prosenttia -8 % -20 % 4 %
Tilikauden voitto/tappio -0.9 -0.5 -4.5
Omavaraisuusaste, prosenttia 89 % 2 % 92 %
Liiketoiminnan rahavirta -2.6 -1.6 -2.2
Investoinnit 0.6 0.4 1.6
Nettovelka -87.0 3.8 -90.4
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät* 0.0 0.0 6.6
Osakekohtainen tulos, laimentamaton EUR -0.02 -0.01 -0.12
Osakekohtainen tulos, laimennettu EUR** -0.02 -0.01 -0.12
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 176 57 136

*Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät First North -listautumisannin kulut, jotka on sisällytetty rahoituskuluihin Suomen kirjanpitolain mukaisesti.

**Henkilöstölle marraskuussa 2021 myönnetyillä optioilla ei ole laimennusvaikutusta Q1 2022 tai tilikauden 2021 osalta kauden tappion vuoksi.

 

Tunnuslukujen määritelmät

Tunnusluku Määritelmä
Tilauskanta Ulkopuolisilta asiakkailta saadut tilaukset, joita ei vielä ole toimitettu asiakkaalle
Tilauskertymä Ulkopuolisilta asiakkailta tilikauden aikana saadut tilaukset
Liikevaihdon kasvu Muutos Kempowerin tilikauden liikevaihdossa jaettuna edellisen tilikauden liikevaihdolla esitettynä prosentteina
Myyntikate Liikevaihto – Myytyjen tuotteiden hankintameno
Myyntikatemarginaali Myyntikate prosenttiosuutena liikevaihdosta
EBITDA Liikevoitto ennen korkojen, verojen ja aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia
EBITDA-marginaali EBITDA prosenttiosuutena liikevaihdosta
Liikevoittomarginaali Liikevoitto/-tappio prosenttiosuutena liikevaihdosta
Operatiivinen EBIT Liikevoitto/-tappio – Liikevoittoon/-tappioon vaikuttavat vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Operatiivinen EBIT-marginaali Operatiivinen EBIT prosenttiosuutena liikevaihdosta
Omavaraisuusaste Oma pääoman yhteensä / (Vastaavaa yhteensä – saadut ennakot)
Investoinnit Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin
Nettovelka Lyhytaikaiset korolliset velat + Pitkäaikaiset korolliset velat – Rahat ja pankkisaamiset
Osakekohtainen tulos, laimentamaton Tilikauden voitto/tappio jaettuna tilikauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät Varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomat erät, jotka liittyvät (i) pääomarakenteen uudelleenjärjestelyihin liittyviin ulkopuolisten neuvonantajien kustannuksiin, (ii) strategisiin projekteihin ja (iii) First North -listautumiseen liittyviin kuluihin