Tiedotteet

« Tiedotteet

Kempowerin hallitus päätti konsernin avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä ja kaikkien työntekijöiden henkilöstön osakesäästöohjelmasta

Kempower Oyj, Yhtiötiedote, 15.2.2023 klo 9.45

Kempower Oyj, Yhtiötiedote, 15.2.2023 klo 9.45

Kempowerin hallitus päätti konsernin avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä ja kaikkien työntekijöiden henkilöstön osakesäästöohjelmasta

 

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä (PSP) 2023–2025

Kempowerin hallitus on päättänyt perustaa uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän konsernin avainhenkilöille. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kehittämiseksi pitkällä aikavälillä, sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Suoriteperusteisessa osakepalkkiojärjestelmässä 2023–2025 on yksi kolmen vuoden mittainen ansaintajakso, joka kattaa tilikaudet 2023–2025.

Järjestelmässä kohderyhmällä on mahdollisuus ansaita Kempowerin osakkeita suoriutumisen perusteella. Järjestelmän mahdolliset palkkiot maksetaan ansaintajakson päättymisen jälkeen. Palkkio maksetaan osittain Kempowerin osakkeina ja osittain rahana. Palkkion rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja. Jos osallistujan työ- tai johtajasopimus päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Ansaintajakson palkkiot perustuvat Kempowerin osakkeen kokonaistuottoon vuosina 2023–2025 ja konsernin liikevaihtoon vuosina 2023–2025. Ansaintajakson perusteella maksettavien palkkioiden tavoitetason mukainen enimmäismäärä vastaa arviolta yhteensä enintään 206 200 Kempowerin osaketta, mukaan lukien myös rahana maksettava osuus. Arvioitu enimmäiskustannus ansaintajaksolta 2023–2025 perustuen Kempowerin osakkeen tämänhetkiseen arvoon on yhteensä 5,4 miljoonaa euroa.

Hallituksen tarkoituksena on, että PSP 2023–2025-ohjelman yhteydessä ei lasketa liikkeelle uusia osakkeita eikä PSP 2023–2025-ohjelmalla siten olisi laimennusvaikutusta Kempowerin rekisteröityyn osakemäärään.

Ansaintajakson kohderyhmään kuuluu noin 40 henkilöä mukaan lukien toimitusjohtaja ja muut Kempowerin johtoryhmän jäsenet.

Johtoryhmän jäsenen on omistettava vähintään puolet osakepalkkiojärjestelmän perusteella nettopalkkiona saamistaan osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo Kempowerissa yhteensä vastaa puolta hänen edellisen vuoden vuosipalkastaan. Tämä Kempowerin osakkeiden määrä on omistettava niin kauan kuin hänen jäsenyytensä johtoryhmässä jatkuu.

 

Henkilöstön osakesäästöohjelma

Kempowerin hallitus on päättänyt perustaa henkilöstön osakesäästöohjelman Kempowerin ja sen tytäryhtiöiden työntekijöille.

Henkilöstön osakesäästöohjelman tavoitteena on kannustaa työntekijöitä hankkimaan ja omistamaan Kempowerin osakkeita. Tarkoituksena on myös yhdistää osakkeenomistajien ja työntekijöiden intressit sekä lisätä työntekijöiden motivaatiota ja pitkäaikaista sitoutumista yhtiöön.

Osakesäästöohjelma rakentuu vuosittain alkavista ohjelmakausista, joissa kussakin on 12 kuukautta kestävä säästöjakso ja säästöjaksoa seuraava omistusjakso. Henkilöstön osakesäästöohjelmaa tarjotaan kaikille Kempowerin työntekijöille niissä maissa, joissa osallistumiselle ei ole lainsäädännöllisiä tai hallinnollisia esteitä. Ohjelmassa työntekijöillä on mahdollisuus säästää osuus palkastaan sekä lisäbonus ja sijoittaa nämä säästöt Kempowerin osakkeisiin. Säästöillä hankitaan Kempowerin osakkeita neljännesvuosittain aina osavuosikatsauksen julkistamispäivän jälkeen. Kempower antaa ohjelmaan osallistuville työntekijöille palkkioksi sitoutumisesta yhden lisäosakkeen (brutto) kahta säästöillä hankittua osaketta kohden. Palkkion saaminen edellyttää työsuhteen jatkumista ja säästöillä hankittujen osakkeiden pitämistä omistuksessa omistusjakson ajan.

Mahdollinen palkkio maksetaan omistusjakson jälkeen osakkeina tai osittain osakkeina ja rahana. Palkkion rahaosuus on tarkoitettu kattamaan palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut niissä valtioissa, joissa työnantajalla on ennakonpidätysvelvollisuus. Lisäosakkeet ovat vapaasti siirrettävissä sen jälkeen, kun ne on kirjattu osallistujan arvo-osuustilille. Säästöillä hankituille osakkeille, ohjelmassa annetuille lisäosakkeille ja muille ohjelman kautta mahdollisesti saataville osakkeille maksettavat osingot käytetään osakkeiden hankkimiseen seuraavana mahdollisena hankintapäivänä. Näillä osakkeilla on samat oikeudet lisäosakkeisiin.

Henkilöstön osakesäästöohjelmaan osallistuminen on vapaaehtoista, ja työntekijät kutsutaan osallistumaan yhteen ohjelmakauteen kerrallaan. Ensimmäinen säästökausi alkaa 1.4.2023 ja päättyy 31.3.2024. Ensimmäisen ohjelmakauden omistusjakso alkaa ensimmäisestä säästöosakkeiden hankinnasta ja päättyy 31.3.2026. Arvioitu enimmäiskustannus ensimmäiseltä ohjelmakaudelta on noin 1,3 miljoonaa euroa. Lopullinen kustannus riippuu työntekijöiden osallistumis- ja säästöasteesta ohjelmaan, lisäosakkeiden saamisen edellytysten täyttämisestä sekä osakemäärästä, joka ostetaan markkinoilta säästöillä.

 

Mediasuhteet:

Paula Savonen, viestintäjohtaja, Kempower
paula.savonen@kempower.com
Puh. 0400 343 851
 

Sijoittajasuhteet:

Jukka Kainulainen, talousjohtaja, Kempower
jukka.kainulainen@kempower.com
Puh. 029 0021900

 

Hyväksytty neuvonantaja
Aktia Alexander Corporate Finance Oy
Puh. 050 520 4098

 

Kempower lyhyesti:

Suunnittelemme ja valmistamme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä DC-pikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille. Visiomme on luoda maailman halutuimpia latausratkaisuja kaikille, kaikkialla. Tuotekehityksemme ja tuotantomme sijaitsevat Suomessa ja suurin osa materiaaleista ja komponenteista hankitaan paikallisesti. Keskitymme kaikkiin sähköisen liikkumisen alueisiin sähköautoista rekkoihin ja busseihin, sekä työkoneisiin ja merenkulkuun. Kempowerin modulaarinen ja skaalautuva latausjärjestelmä ja maailmanluokan ohjelmisto on suunniteltu sähköautoilijoiden toimesta sähköautoilijoita varten. Näin mahdollistamme parhaan käyttökokemuksen asiakkaillemme kaikkialla maailmassa. Kempower on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland – markkinapaikalla. www.kempower.com

 

 

Liitteet